Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1787 (2011-2012)
Innlevert: 23.08.2012
Sendt: 23.08.2012
Besvart: 30.08.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Jeg viser til spørsmål og svar i skriftlig spørsmål nr. 312 (2011-2012) og til oppslag i KarmøyNytt den 15.08 og vil påpeke at det ennå ikke har kommet noe svar på saken. I november 2011 sa saksbehandler i Miljøverndepartementet at saken skulle være ferdig innen 6 måneder. Saksbehandler sluttet i jobben i mai og ved henvendelse til departementet blir det opplyst at ingen vet hvem som har saken.
Vil statsråden sørge for at det omgående blir ny saksbehandler på saken som hurtig kommer med en avgjørelse av omkjøringsvei om Åkrehamn?

Begrunnelse

Det er bred politisk enighet om omkjøringsveien som er av stor betydning både for myke og harde trafikanter. I tillegg så er en avklaring viktig for utvikling av næringslivet i Åkrehamn sentrum.
Jeg vil også legge til at departementets tidsbruk og håndtering av denne saken nærmest er en skam og et hån mot kommunen, fylket og andre folkevalgte organ, næringsliv og ikke minst syklende og gående trafikanter som vil få langt mindre trafikk å forholde seg til.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Handsaming av plansaker med motsegn er ei prioritert oppgåve for Miljøverndepartementet. Det er uheldig at handsaminga kan ta tid. Motsegna knytt til ny

omkjøringsveg rundt Åkrehamn vil bli følgt opp så raskt som mogeleg.