Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1807 (2011-2012)
Innlevert: 27.08.2012
Sendt: 28.08.2012
Besvart: 05.09.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): BPA (Brukerstyrt personlig assistent) er et tilbud for sikre at den enkelte bruker skal få hjelp og assistanse både i og utenfor hjemmet. Det er et veldig godt tilbud, men jeg har blitt kontaktet av brukere som opplever at de har liten innflytelse. Noen opplever at assistenten bryter personvernet og det oppstår konflikter uten at kommunen gjør noe med dette.
Vil statsråden se hvordan man kan styrke BPA-ordningen, vil statsråden sørge for at den enkelte får bestemme mer, og hvordan ser statsråden at man kan få til det?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester har kommunen plikt til å ha tilbud om brukerstyrt personlig assistanse. Av statistikken ser vi at stadig flere får slikt tilbud.

Brukerstyrt personlig assistanse er personlig assistanse i form av praktisk bistand og opplæring, organisert slik at brukeren gis større innflytelse over utførelsen av tjenestene. Brukerstyrt personlig assistanse fungerer slik at brukeren, eventuelt med noe bistand, er arbeidsleder for assistentene. Arbeidslederen medvirker ved ansettelse eller valg av assistenter og påtar seg et større ansvar for den daglige ledelse av tjenestene. Innenfor rammen av kommunens vedtak kan brukeren i prinsippet styre hvilke oppgaver assistentene skal utføre, og hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis.

Kommunen har ansvar for å sikre at brukerens bistandsbehov og at assistentenes arbeidssituasjon ivaretas på forsvarlig måte.

Vi er opptatt av å legge til rette for økt kompetanse for alle parter for at ordningen skal fungere godt. Gjennom den statlige tilskuddsordningen for brukerstyrt personlig assistanse kan kommunene søke om midler til kompetansetiltak. Bevilgningen er i år på vel 87 millioner kroner. Det er viktig at kommunene kan bruke midlene på kompetansetiltak for alle parter, nemlig til saksbehandlere i kommunen, nye og etablerte BPA-brukere og BPA-assistenter. For å få til dette foretar vi nå justeringer av regelverket for tilskuddsordningen. Stortinget ble varslet om endringene i Prop. 1 S (2011-2012). Vi har startet innfasingen i år, og det vil bli gjort nærmere rede for endringene i departementets budsjettproposisjon for 2013.

Brukere som mener at tjenestetilbudet fra kommunen er mangelfullt eller at det gjøres feil, kan klage dette inn for fylkesmannen.

Som tilsynsmyndighet kan fylkesmannen gå inn og undersøke den enkeltes tjenestetilbud, og vurdere hvorvidt kommunen oppfyller sine forpliktelser etter helse- og omsorgstjenesteloven.

I hvert fylke er det opprettet et eget pasient- og brukerombud. Ombudet vil kunne gi nærmere informasjon om rettigheter, og eventuelt hjelpe til med å formulere klager. Denne hjelpen er gratis.

Departementet arbeider også med å følge opp Stortingets anmodningsvedtak om en rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse for brukere med stort behov innenfor samme økonomiske rammen som gjelder i dag.