Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1792 (2011-2012)
Innlevert: 23.08.2012
Sendt: 24.08.2012
Besvart: 03.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I Drammen Taxi har det i lengre tid vært konflikter og flere saker har vært i media. Det er fylkeskommunen som har ansvar for å utarbeide vedtekter for drosjesentralene og reglementer for drosjeeiere, samt følge opp at disse er i tråd med lover og regler. Samt følge opp at det får konsekvenser dersom dette ikke følges. Men det virker som at det er lite som skjer selv etter at uregelmessigheter er avdekket.
Hva gjør statsråden/departementet for å sikre at dette følges opp, og vil statsråden se nærmere på situasjonen i Buskerud?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det er Samferdselsdepartementet som har det overordnede ansvaret for lov 21. juni 2002 nr.45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) med

tilhørende forskrifter. I henhold til yrkestransportlova er den enkelte fylkeskommune løyvemyndighet og skal forvalte loven i det enkelte tilfellet. Dette gjelder også i den aktuelle saken i Drammen Taxi. Samferdselsdepartementet kan ikke gripe inn i enkeltsaker. På bakgrunn av det skriftlige spørsmålet, vil jeg imidlertid be Buskerud fylkeskommune om en redegjørelse.