Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1793 (2011-2012)
Innlevert: 23.08.2012
Sendt: 24.08.2012
Besvart: 30.08.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Jeg viser til svar på spørsmål fra undertegnede (Dokument nr. 15:1734 (2011-2012)) hvor det oppgis at ved gjennomgang av ligningene for 2010 ble petroleumsselskapenes skattbare inntekt oppjustert med 3 mrd. kroner hvorav 1,8 mrd. kroner knyttet til kjøp og salg mellom nærstående selskaper.
Hvordan fordeler dette seg mellom selskaper i og utenfor skatteposisjon, og hvor stor andel av transaksjonene mellom nærstående selskaper blir realitetskontrollert?

Begrunnelse

Den store forskjellen i skattesatser mellom selskaper med utvinning/salg av petroleumsprodukter og andre selskaper skaper muligheter til skattemessig tilpasning. Det er derfor av særlig viktighet at ligningsmyndighetene ser til at mulighetene til å unndra beskatning ikke utnyttes. Petroleumsselskaper utenfor skatteposisjon (”oljemygger”) er i ytterligere en særstilling fordi skattemessig tap blir utbetalt og ikke fremført. Selv om gjerne beløpene er mindre her er det tilsvarende viktigere å ha gode kontrollrutiner.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Et petroleumsselskap som er i skatteposisjon (typisk fordi det har inntekter fra produserende felt) vil få umiddelbart skattefradrag for eventuelle letekostnader ved ligningen det året kostnadene pådras. Et selskap som ikke er i skatteposisjon (dvs. ikke har inntekter å føre letekostnader til fradrag i), kan framføre letekostnadene til fradrag i framtidig inntekt, med tillegg av rente. Alternativt kan selskapet kreve utbetalt skatteverdien av letekostnadene. Reglene medfører stor grad av skattemessig likebehandling av selskaper i og utenfor skatteposisjon.

I mitt svar 17. august 2012 på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1734 framgår at samlede fravikelser ved ligningen av petroleumsselskapene for inntektsåret 2010 førte til at selskapenes skattbare inntekt økte med i underkant av 3 milliarder kroner. Av dette beløpet er 1,8 milliarder kroner knyttet til kjøp og salg av varer og tjenester mellom to nærstående selskaper (internprising). Ifølge Oljeskattekontoret fordeler dette seg mellom selskaper i og utenfor skatteposisjon på om lag følgende måte (mrd. kroner):

Fravikelser totalt Internprising

I skatteposisjon 2,55 1,6Utenfor skatteposisjon 0,45 0,2Når det gjelder kontrollen av konserninterne transaksjoner, vises det til at selskapene har særlige oppgave- og dokumentasjonsplikter for transaksjoner og mellomværende med nærstående etter ligningsloven mv. I tillegg innhenter Oljeskattekontoret hvert år store mengder data basert på standardiserte skjemaer og spørsmål. Oljeskattekontoret vurderer om de rapporterte størrelsene tilsier videre analyse. Ytterligere kontroll kan innebære standardiserte kontroller eller omfattende analyser av komplekse transaksjoner. På denne bakgrunn er det ikke mulig å angi noen eksakt andel av transaksjoner mellom nærstående som blir realitetskontrollert.

Lenke til originalsvar med tabell i pdf-format