Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1795 (2011-2012)
Innlevert: 23.08.2012
Sendt: 24.08.2012
Besvart: 29.08.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Vil utenriksministeren kreve at Ban Ki-Moon blir hjemme og deltar på sikkerhetsrådets høring om Irans rolle i det syriske regimets nedslakting av sitt eget folk, isteden for å delta på NAM-konferansen i Teheran?

Begrunnelse

FN har bekreftet at Ban Ki-Moon reiser for å delta på The Teheran summit for 120 medlemsland i NAM (Non Aligned Movement), samme dag som man skal ha en høring om Irans rolle i forbindelse med det syriske regimets nedslakting av egen befolkning i sikkerhetsrådet. At Ban Ki-Moon reiser til Iran gir feil signaler til alle de som blir utsatt for menneskerettighetsbrudd, vold og overgrep både i Iran og i Syria.
Iran vil etter alt å dømme også få en tydelig stemme i FN, da det er vanlig praksis at vertslandet blir leder for NAM, og vil dermed også bli NAMs representant i FN de neste 3 årene.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: På generelt grunnlag vil jeg si at hverken FN, eller Norge, er tjent med at FNs medlemsland skal bestemme reiseruten til FNs generalsekretær. Dette vil i så fall være ødeleggende for generalsekretærens autoritet, troverdighet og uavhengighet. Generalsekretæren har lyttet til flere medlemslands syn på saken. Han har konkludert med at han som leder for verdensorganisasjonen bærer et ansvar som han er forpliktet til å utføre, både overfor NAM og Iran. Det har jeg respekt for.

FNs generalsekretær vil være representert ved sin stedfortreder vise-generalsekretær Jan Eliasson på det planlagte ministermøtet i Sikkerhetsrådet om Syria. Oppmerksomheten i dette møtet vil særlig bli rettet mot den prekære humanitære situasjonen i Syria, ikke minst syriske flyktninger. Sikkerhetsrådet har det siste året avholdt flere møter om situasjonen i Syria der også FNs generalsekretær har deltatt aktivt. Det er ingen tvil om at FNs generalsekretær tar den dramatiske situasjonen i Syria på stort alvor. Bans stemme har vært meget klar. Han har fordømt volden, og gjort det klart at syriske myndigheter bærer hovedansvaret for konflikten.

Man kan like eller mislike at NAM forblir en relevant aktør i FN, og at organisasjonens toppmøte denne gang holdes i Teheran. Det er et faktum at gruppen er en premissleverandør for FNs dagsorden på viktige områder som fredsbevarende operasjoner, menneskerettigheter, internasjonal fred og sikkerhet, nedrustning og ikke-spredning. Videre er det ingen tvil om at NAMs 118 medlemsland forventer at FNs generalsekretær vil være tilstede på deres 16. toppmøte, noe det er lang tradisjon for. Det er derfor tungtveiende grunner til at generalsekretæren deltar.

Selv om dette er et NAM-arrangement og ikke et bilateralt besøk til Teheran, har generalsekretæren samtidig understreket at dette også er en viktig anledning til å avholde bilaterale møter med iranske myndigheter. Generalsektæren har gjort det klart at han i disse samtalene vil uttrykke alvorlige bekymringer og forventninger fra det internasjonale samfunn i saker som atomprogrammet, terrorisme, menneskerettigheter og situasjonen i Syria. Vi skal være glade for at vi har en generalsekretær som ønsker å ta opp disse vanskelige sakene med Iran, og minne landet om sine internasjonale forpliktelser.