Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1796 (2011-2012)
Innlevert: 23.08.2012
Sendt: 24.08.2012
Besvart: 30.08.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Karmøy kommune har i flere år jobbet for å få etablert omkjøringsveg rundt Åkrehamn sentrum. Reguleringsplanen er vedtatt og støttet av fylkeskommunen, vegvesenet og nabokommunene. Vegen er finansiert gjennom Haugalandspakken. Kommunen har ventet i halvannet år på at departementet skal sørge for vedtak, etter at Fylkesmannen ventet i et halvt år før innsigelsen ble oversendt.
Når kan kommunen vente seg et positivt svar og hva synes statsråden om saksbehandlingstiden hos både sitt eget departement og Fylkesmannen?

Begrunnelse

Karmøy kommune har vedtatt en sterkt ønsket omkjøringsveg for over tre år siden. Deretter ble det meglingsrunde hos Fylkesmannen i Rogaland noe som resulterte i utsettelse av planlagt bygging. Selv etter nytt kommunestyrevedtak 08.02.11 som stadfestet eget vedtak fra juni 2009 ble selve oversendelsesbrevet av en eller annen merkverdig grunn liggende hos Fylkesmannen i over seks måneder! Deretter har altså Miljøverndepartementet brukt halvannet år til nå for å vurdere en sak med full lokal tilslutning. Staten har bidratt til å bremse et viktig prosjekt i tre år og det er nå på tide at statsråden skjærer gjennom og gir Karmøy kommune støtte i en svært viktig sak for dem.
Målsettingen for etablering av omkjøringsvegen fra Åkra Sør til Veakrossen, er i konsekvensutredningen oppsummert til følgende; gi en bedre trafikksikkerhet, færre ulykker og nestenulykker. Karmøy kommune ønsker også færre ulemper for nærmiljøet i form av støy og dårlig luft, samt et bedre sentrumsmiljø hvor det skal legges til rette for at det kan skapes et trivelig, levende sentrum med vekt på estetikk, utemiljø, universell utforming, bomiljø og handel. Kommunen ønsker også å legge bedre til rette for myke trafikanter og redusere unødig biltrafikk, både lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. Videre ønskes det sammen med Rogaland fylkeskommune som har utarbeidet planen å legge bedre til rette for gunstige forhold for kollektivtrafikk. Åkra-området er i stor vekst og vedtatt løsning gir også en bedret tilkomst til industri- og næringsområder.
Tiltakshaver og planforslagsstiller er Rogaland fylkeskommune. Planmyndighet og ansvarlig myndighet for konsekvensutredningsarbeidet, er Karmøy kommune. Og vegprosjektet er forankret i Haugalandspakken som er vedtatt i Stortinget og dessuten prioritert av den interkommunale styringsgruppen for bruk og prioritering av bompengemidlene. Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen anbefaler det alternativet som Karmøy kommune har vedtatt.
Dette er alternativet som best ivaretar de intensjoner og de føringer som er lagt for etablering av omkjøringsvegen, og dermed også grunnlaget for innføring av ekstraordinær finansiering av vegprosjekter på Karmøy.
Dette ivaretar kommunens primære interesser knyttet til et framtidsrettet og effektivt transportnett som både ivaretar framkommelighet og trafikksikkerhet. Det er dessuten i samsvar med grunnlaget for at kommunestyret i sin tid gav sin tilslutning til å delta i den ekstraordinære finansiering av regionens vegprosjekter gjennom Haugalandspakken.
Karmøy kommune mener at Fylkesmannens alternativ ikke ivaretar kommunens behov, fordi hele poenget med planen jo er hensynet til å være en omkjørings- og avlastningsveg for Åkrehamn sentrum. For mye trafikk vil nytte eksisterende fv47 etter utbyggingen til at en kan si at målsetningen nås. Dessuten står en igjen med en strekning av eksisterende fv47 der trafikksikkerheten og redusert miljøbelastning ikke er tilfredsstillende ivaretatt i forhold til eksisterende bebyggelse.
Av meglingsreferatet framgår det at fylkesmannen i liten grad har tatt initiativ til bevege de statlige innsigelsesetater i retning av å finne løsninger i tråd med det planforslaget som Karmøy kommune har fremmet.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Motsegnssaka knytt til kommunedelplan for fylkesveg 47 Åkra Sør - Veakrossen vart oversendt frå Fylkesmannen i Rogaland til Miljøverndepartementet 7. september 2011, dvs. for eitt år sidan.

Handsaming av motsegnssaker er ei prioritert oppgåve i Miljøverndepartementet. Det er uheldig at handsaminga kan ta tid. Dette kan skuldast at sakene er omfattande eller at talet på saker til handsaming er stort.

Eg ser det som viktig med ei rask avklaring i spørsmålet om ny omkjøringsveg rundt Åkrehamn. Vidare handsaming av saka er derfor ei prioritert oppgåve for departementet.