Skriftlig spørsmål fra Mette Hanekamhaug (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1798 (2011-2012)
Innlevert: 24.08.2012
Sendt: 24.08.2012
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 31.08.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): Mener statsråden det er riktig og fornuftig at en stiftelse som tilbyr studentboliger uten å få statstilskudd skal få ekstrakostnader pga. nytt regelverk iht. til TEK 10/universell utforming, når stiftelser som mottar statstilskudd er fritatt?

Begrunnelse

Det er mangel på rimelige studentboliger i Oslo og flere andre steder. Likevel ser vi at vi har en lovgivning og regulering som skaper vanskeligheter for utbyggere av disse. Et konkret eksempel er Boligstiftelsen Nydalen (BSN) som er grunnlagt av studentene ved BI. De har bygget 661 studentboliger i Nydalen uten å motta offentlig tilskudd eller støtte, kun ordinær finansiering via Husbanken, og har drevet i Nydalen siden 2006/2007 med 100 % belegg. BSN har nå et nytt prosjekt i Nydalen på ca. 400 nye studenthybler. Forsinkelser i reguleringsprosessen gjør at de er underlagt TEK 10-bestemmelsene hvor det er krav til universell utforming. Dette innebærer større krav til areal i hver enkelt studentleilighet og vil ha store økonomiske konsekvenser for prosjektet. Enkelt fortalt vil det redusere antall hybler og dermed tilbudet til studentene betraktelig. Den økte kostnaden vil som konsekvens bli båret av studentene som leier.
I endringen i forskriften om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) er studentsamskipnader og stiftelser med innvilget tilskudd gitt fritak for 80 % av hyblene:

§ 1-2 nytt sjette ledd skal lyde: (6) I bygninger som oppføres som studentbolig av studentsamskipnader og studentboligstiftelser som har mottatt tilsagn om tilskudd til studentboliger etter forskrift 28. januar 2004 nr. 424 om tilskudd til studentboliger

a) er det tilstrekkelig at 20 prosent av boenhetene oppfyller kravene til tilgjengelig boenhet i § 12-7 annet og tredje ledd, § 12-8 første ledd, § 12-10 annet ledd, § 12-11 tredje ledd og § 12-21 tredje ledd, samt utforming av bad og toalett i § 12-9 første ledd.

b) skal det for besøkende være likestilt tilgang til toalett som oppfyller § 12-9 første ledd i hver etasje i bygning med krav om heis.

BSN bygger og leier ut studentboliger uten å motta statstilskudd, og omfattes derfor ikke av fritaket i forskriften. De får derfor store ekstrakostnader, noe som i sin tur går ut over studentene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det skal sikres at studentboliger som omfattes av unntak fra byggtekniske tilgjengelighetskrav også blir brukt til dette formålet i framtida. Det er derfor valgt en avgrensning av målgruppen for dette unntaket i byggteknisk forskrift, som harmonerer med den statlige ordningen for tilskudd til studentboliger. Unntaket omfatter derfor studentsamskipnader og studentboligstiftelser som har mottat tilsagn om studentboligtilskudd.

Studentsamskipnadene er opprettet av Kunnskapsdepartementet og har, i motsetning til andre private aktører, regulert sin virksomhet gjennom studentsamskipnadsloven. Kunnskapsdepartementet fører tilsyn med studentsamskipnadenes virksomhet. Til sammen sikrer dette en særskilt oppfølging og kontroll med at offentlige midler til studentboliger kommer studentene til gode, og i tråd med forutsetningene for tildeling av midler.

Det er etter søknad også åpnet for at studentboligstiftelser med avgrenset formål kan vurderes for studentboligtilskudd. Der studentboligstiftelser er gitt tilsagn om studentboligtilskudd har Husbanken, som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Kunnskapsdepartementet, vurdert og gitt godkjenning av prosjektet. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt dersom forutsetningene ikke overholdes. Slik sikres både kvaliteten på prosjektet og at det brukes til formålet. Derfor er disse studentboligstiftelsene innlemmet i unntaket fra tilgjengelighetskravene.

Det er viktig å sikre en stabil studentboligproduksjon. Jeg vil derfor i samarbeid med kunnskapsministeren vurdere forslaget om å utvide unntaket fra byggtekniske tilgjengelighetskrav til også å omfatte studentboligstiftelser som ikke har mottatt tilsagn om studentboligtilskudd. Konsekvensene av en eventuell utvidelse må utredes nærmere. Fra statens side må det fortsatt sikres at de studentboligene som skal omfattes av dette unntaket, også blir brukt til studentboligformål i framtida.