Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1801 (2011-2012)
Innlevert: 24.08.2012
Sendt: 24.08.2012
Besvart: 03.09.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til mitt skriftlige spørsmål nr. 1 434 besvart av statsråden 23.5.2012. Gjennom medieoppslag 20.7.2012 avdekkes at Hordaland politidistrikt ansetter færre folk enn lovet til tross for at Arbeidstilsynet har pålagt dem å minske presset på de ansatte. Ifølge tillitsvalgte er bemanningen fortsatt slik at politiet ikke er i stand til å gjøre alle oppgaver etaten skal.
Hvordan vil føringer fra 22/7-kommisjonens rapport på kort sikt kunne medføre økt ressurstilgang til Hordaland politidistrikt slik at antall stillinger kan økes?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser innledningsvis til mitt svar av 6.6.2012 på spørsmål nr.1434 fra stortingsrepresentant Arne Sortevik vedrørende ressurssituasjonen ved Hordaland politidistrikt.

Jeg oppfatter spørsmålet ovenfor fra Sortevik som et spørsmål om eventuell kortsiktig tildeling av ressurser etter NOU 2012:14 (Rapport fra 22. juli-kommisjonen), for å øke antall stillinger ved Hordaland politidistrikt. Spørsmålet er forelagt Politidirektoratet.

Som kjent vedtas rammebetingelsene av Stortinget. Politidirektoratet fordeler tildelte midler på politidistrikter og særorgan, etter en fordelingsmodell (Fûrst og Høverstad), basert på gitte kriterier, samt føringer fra Stortinget og regjeringen.

Politidirektoratet fordeler budsjettet til politidistriktene en gang i året uten senere tilleggsbevilgninger, på bakgrunn av statsbudsjettet. Eventuelle kortsiktige tildelinger etter NOU 2012:14 må derfor gjøres gjennom omprioriteringer.

Politidirektoratet opplyser at Arbeidstilsynets rapport følges tett opp av Hordaland politidistrikt. Det er nedsatt et eget prosjekt med egen styringsgruppe, for å gjennomføre tiltak tilknyttet påleggene i rapporten.

Hordaland politidistrikt har i første halvår 2012 ansatt flere nye polititjenestemenn/kvinner og planlegger for ytterligere økning i antall ansatte i 2012. Hordaland politidistrikt har som mål å revitalisere 27 stillingshjemler, slik det ble lovet i tilsvar til Arbeidstilsynet i etterkant av Arbeidstilsynets pålegg til politidistriktet.

Som nevnt i mitt svar av 6.6.2012, er det politimesteren i Hordalands ansvar å disponere tildelte ressurser, slik at det sikres god og balansert oppgaveløsning. Jeg har tillit til at politimesterens disponering av ressursene gir en tilfredsstillende polititjeneste, som også ivaretar Arbeidstilsynets anmerkninger.