Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1809 (2011-2012)
Innlevert: 27.08.2012
Sendt: 28.08.2012
Besvart: 03.09.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Statsråden har offentlig uttrykt at et nytt og bedre riksalarmsystem nå prøves. Dette avvises av leder for Politiets Data- og materielltjeneste som er bedt om å komme med forslag til et forprosjekt til ny riksalarm.
Kan statsråden redegjøre for hvor langt arbeidet med implementering av ny løsning for riksalarm er kommet og om vi i dag har en godt fungerende løsning for riksalarm?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Justis- og beredskapsdepartementet arbeider nå med å følge opp 22. juli-kommisjonens rapport.

Rapporten har anbefalt 31 oppfølgingspunkter, mange av dem rettet mot en bedre politiberedskap. Rapporten er sendt på høring og mange berørte instanser vil der få mulighet til å kommentere og eventuelt komme med forslag til ytterligere tiltak. Slik statsministeren har varslet vil oppfølgingen skje i form av en stortingsmelding. Der vil jeg vektlegge et tett samarbeid med Stortinget. I stortingsmeldingen vil jeg komme tilbake til hvordan vi vil legge opp til en grunnleggende analyse og gjennomgang av politiet. Jeg vil særlig vektlegge det kommisjonen anser som sin «viktigste anbefaling»: «At ledere på alle nivåer i forvaltningen systematisk arbeider med å styrke sine egne og organisasjonenes grunnleggende holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, IKT-utnyttelse og resultatorientert lederskap».

Jeg viser videre til at det som varslet ved innbeordringen av ny politidirektør fra mandag 20. august i Politidirektoratet «vil bli etablert et bredt anlagt endringsprogram for blant annet å følge opp 22. juli-kommisjonens rapport». Det vil også bli innbeordret ytterligere ressurspersoner. Politidirektørens ledergruppe vil bli utvidet for å forsterke kompetanse og gjennomføringskraft i politiets øverste ledelse.

I min redegjørelse i Stortinget 28. august uttalte jeg at dagens system for riksalarm ikke er godt nok. Regjeringen forventer at Politidirektoratet raskt får et nytt system på plass. Jeg vil følge dette arbeidet tett. I mellomtiden har Politidirektoratet forsikret departementet om at det er iverksatt tiltak for at det eksisterende systemet for riksalarm fungerer etter hensikten, og at det testes jevnlig.

Jeg kan forsikre om at jeg i dag og i dagene og ukene framover, sammen med mine medarbeidere og politiets ledelse, målrettet og raskt vil jobbe med oppfølgingen av kommisjonens rapport.