Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1814 (2011-2012)
Innlevert: 27.08.2012
Sendt: 28.08.2012
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 05.09.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Er statsråden enig i at det å gi utviste studenter opphold er en god måte å støtte opp under demokratibevegelser ved å vise politisk aktive studenter at de ikke må la seg tie eller skremmes fra å engasjere seg, og vil statsråden i så fall ta initiativ til en slik ordning i Norge?

Begrunnelse

I svært mange land bruker autoritære styresmakter utvisning av politisk engasjerte studenter som en metode for å kneble og dempe demokratiskapende bevegelser. I Zimbabwe har det mellom 2006-2010 vært over 1000 arrestasjoner av studenter og 187 studenter har blitt utvist fra sine lærersteder. I Hviterussland blir aktive studenter stadig puttet i administrativ arrest i 10-15 dager, for så å bli utvist fra lærestedet sitt. I Malaysia har man ikke lov til å studere og delta i politiske partier samtidig. Slik politikk har stor avskrekkende effekt for engasjerte studenter. SAIH og NSO foreslår at Norge oppretter en ordning for politisk utviste studenter slik at de kan fullføre utdanningen sin i Norge. De mener dette vil gi sårbare studenter muligheten til å fullføre utdanningen sin og bidra til å forme et verdig liv, til nytte for seg selv og sitt samfunn. Dette er studenter som har få eller ingen andre alternativer og som ikke er innebefattet av asylordningen eller kvotestudentordningen i dag.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet ble stilt til kunnskapsministeren, men er oversendt meg som rette fagstatsråd for besvarelse.

Jeg har merket meg forslaget fra SAIH og NSO. Forslaget aktualiserer flere spørsmål, blant annet knyttet til vurderingen av kvalifikasjoner og innpassing i norsk utdanning, hvordan studiene skal finansieres og hva som skal skje med studentene etter endt utdanning. Det er ikke gitt at en slik ordning vil bidra til å styrke demokratiet i studentens hjemland. Jeg vil i samråd med andre berørte departementer vurdere disse spørsmålene nærmere, og imøteser den videre debatten om hvordan en slik ordning eventuelt kan utformes slik at hensynet til fremme av demokrati og beskyttelse av politiske dissidenter kan ivaretas på en god måte.