Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1818 (2011-2012)
Innlevert: 28.08.2012
Sendt: 28.08.2012
Besvart: 11.09.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Hva er mandatet for arbeidsgruppen som utreder trygdeytelser i utlandet, og hva er de nøyaktige tallene for utbetaling av ulike velferds- og støtteordninger til utlandet totalt og fordelt på type ytelse?

Begrunnelse

NRK kunne 4. august 2012 melde at Arbeidsdepartementet har igangsatt en full gjennomgang av eksportreglene for alle ytelsene i folketrygden og en vurdering av Norges handlingsrom i EØS-lovgivningen for å endre dagens regelverk. Rapporten ventes ferdig innen utgangen av året.
Vedrørende tallene for pengeytelser ønskes tall for både barnetrygd, kontantstøtte, utdannelsesstøtteordninger eller andre typer støtteordninger, samt trygd forøvrig (uføretrygd etc.).
Det ønskes også angitt utviklingen i disse utbetalingene for de siste ti år.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Brochmann-utvalget ble oppnevnt av Regjeringen i 2009 for å vurdere de elementene i den norske velferdsmodellen som påvirker og påvirkes av en økende migrasjon. Utvalget leverte sin innstilling i 2011, jf. NOU 2011:7 Velferd og migrasjon. Blant annet som en del av oppfølgingen av utvalgsinnstillingen er det igangsatt et internt arbeid i departementet med sikte på å foreta en helhetlig gjennomgang av gjeldende regelverk for medlemskap i folketrygden og eksport av folketrygdens ytelser.

I den forbindelse skal man se på det aktuelle regelverket for de ulike pensjonsytelsene, som alderspensjon og uførepensjon, midlertidige ytelser som sykepenger og dagpenger, samt øvrige former for kontantytelser fra folketrygden. Videre skal man se på regelverket for eksport både til EØS-land, land Norge har inngått trygdeavtale med og land uten slik avtale.

Formålet med arbeidet er blant annet å gi grunnlag for en best mulig forståelse av utfordringer knyttet til økt mobilitet over landegrensene, rettslig handlingsrom og å avdekke eventuelle behov for justeringer. Det rettslige handlingsrommet beror blant annet på ulike internasjonale forpliktelser, i første rekke EØS-avtalen.

Representanten ber om en oversikt over utbetalte ytelser til utlandet, og utviklingen i utbetalingene.

I henhold til tall publisert på www.nav.no var det 30. juni 2012 totalt 37 490 personer som var bosatt i utlandet og mottok alderspensjon fra folketrygden. På samme tid i 2009, 2010 og 2011 var tallene henholdsvis 29 888, 32 070 og 34 554. De gjennomsnittlige årlige pensjonsbeløpene var kr 79 854 (2009), kr 84 453 (2010), kr 88 084 (2011) og kr 93 566 (2012). De relativt lave årlige pensjonene skyldes at et stort antall av utenlandspensjonistene kun har opparbeidet rett til delpensjoner i Norge. For 2012 tilsier de ovennevnte tallene at samlet eksport vil være på om lag 3,5 milliarder kroner. De fem største eksportlandene i 2012 er Sverige (12 342 pensjonister), USA (5 698 pensjonister), Danmark (4 097 pensjonister), Spania (2 336 pensjonister) og Storbritannia (1 527 pensjonister).

Videre viser tall publisert på www.nav.no at det 30. juni 2012 var totalt 9 742 personer som var bosatt i utlandet og mottok uførepensjon fra folketrygden. På samme tid i 2009, 2010 og 2011 var tallene henholdsvis 9 531, 9 716 og 9 646. De gjennomsnittlige årlige pensjonsbeløpene var kr 139 558 (2009), kr 145 848 (2010), kr 152 655 (2011) og kr 158 236 (2012). For 2012 tilsier de ovennevnte tallene at samlet eksport vil være på om lag 1,5 milliarder kroner. De fem største eksportlandene i 2012 er Sverige (3 691 pensjonister), Spania (931 pensjonister), Danmark (821 pensjonister), Finland (477 pensjonister) og Thailand (380 pensjonister).

Tall publisert på www.nav.no viser også at det 30. juni 2012 var totalt 1 131 gjenlevende ektefeller med pensjon/overgangsstønad fra folketrygden som var bosatt i utlandet. På samme tid i 2009, 2010 og 2011 var tallene henholdsvis 1 038, 1 127 og 1 103. De gjennomsnittlige årlige pensjonsbeløpene var kr 95 594 (2009), kr 97 543 (2010), kr 105 215 (2011) og kr 103 122 (2012). For 2012 tilsier de ovennevnte tallene at samlet eksport vil være på om lag 116 millioner kroner. De fem største eksportlandene i 2012 er Sverige (261 pensjonister), Spania (80 pensjonister), Thailand (76 pensjonister), Danmark (62 pensjonister) og Polen (58 pensjonister).

Det vises for øvrig til Brochmann-utvalgets rapport, NOU 2011: 7, hvor det blant annet fremgår at det totale antallet pensjonsmottaker i utlandet økte fra knapt 19 000 i 1996 til nesten 45 000 i 2008.

Hva gjelder kontantstøtte, viser tall publisert på www.nav.no følgende om utviklingen i antall mottakere i utlandet:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

92 270 309 391 601 808 1 048 1 245 1 349

Med hensyn til de øvrige ytelsene representanten etterspør statistikk for, foreligger det

av regnskapsmessige og datatekniske årsaker i dag ikke tilstrekkelig kvalitetssikret statistikk, men dette er noe man er i gang med å fremskaffe i forbindelse med det pågående arbeidet.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format