Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1820 (2011-2012)
Innlevert: 28.08.2012
Sendt: 29.08.2012
Besvart: 06.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Åshild Bruun-Gundersen (FrP)

Spørsmål

Åshild Bruun-Gundersen (FrP): Alle tunneler på over 500 meter på det transeuropeiske vegnettverket (Trans-European Transport Network - TEN-T) må i henhold til tunneldirektivet sikkerhetsgodkjennes innen 2019, og i Norge har vi sagt at dette kravet gjelder riksvegnettet. Etterslepet og forfallet i norske tunneler er enormt.
Kan statsråden garantere at Norge vil tilfredsstille gjeldende krav innen 2019?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I følge Statens vegvesen er det behov for å gjennomføre sikkerhetstiltak i om lag 200 tunneler på riksvegnettet. Det er beregnet at nødvendige tiltak, eksklusiv bygging av nye tunnelløp, vil koste 4 til 5 mrd. kr. Som opplyst til Stortinget i Prop. 1 S (2011-2012) vil Statens vegvesen legge opp til en strategi for å oppgradere riksvegtunneler over 500 m, der tunnelene på TEN-T-vegnettet prioriteres først, og resten av tunnelene på riksvegnettet utbedres fortløpende etter dette. I følge tunneldirektivet må sikkerhetstiltakene på TEN-T-vegnettet være utført innen 2019.

Regjeringen vil komme med forslag til prioritering av midler til tunneler i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023, som vil bli lagt fram for Stortinget våren 2013.