Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1821 (2011-2012)
Innlevert: 28.08.2012
Sendt: 29.08.2012
Besvart: 07.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Åshild Bruun-Gundersen (FrP)

Spørsmål

Åshild Bruun-Gundersen (FrP): Med bakgrunn i konklusjonene i 22. julirapporten, uttalte statsministeren at man skal øve mer og øve bedre. I henhold til tunnelsikkerhetsforskriften skal det avholdes brannøvelser i hver tunnel minst annethvert år.
Hvor stor andel av tunnelene har tilfredsstilt dette kravet i henholdsvis 2010, 2011 og 2012, og i hvilken grad er statsråden fornøyd med beredskapsøvelsene i samferdselssektoren?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I henhold til tunnelsikkerhetsforskriften som gjelder alle tunneler på riksvegnettet med lengde over 500 meter, skal regionvegkontorene som tunnelforvaltere og redningstjenestene gjennomføre felles øvelser i naturlig omfang for tunnelpersonale og redningstjenesten. Øvelsene skal gjennomføres i hver tunnel minst hvert fjerde år. I mellomtiden skal det imidlertid hvert år holdes deløvelser og/eller simuleringsøvelser. Det fremgår videre av forskriften at der det finnes flere tunneler i nærheten av hverandre, er det tilstrekkelig at øvelsen holdes i en av disse tunnelene.

Jeg har fått opplyst at Vegdirektoratet i 2011 ble kjent med at det på noen områder er avvik mellom tunnelsikkerhetsforskriftens krav og hvordan dette følges opp i regionene. I desember 2011 ble det derfor satt i gang en kartlegging av hvordan ulike krav til tunnelforvaltning følges opp i regionene, noe som også omfatter krav om jevnlige øvelser. Foreløpige resultater fra kartleggingen viser at det er flere avvik mellom forskriften og tunnelforvaltningen i regionene, også med hensyn til øvelser. Når endelig rapport foreligger vil Statens vegvesen utarbeide en plan for å sikre at avvikene blir lukket. Regionene er allerede varslet om at det blant annet vil bli utarbeidet en plan for etatens øvelser som skal gjelde fra 2013.

Videre opplyser Vegdirektoratet at det to ganger i året arrangeres nasjonalt tunnelseminar for tunnelpersonale og redningstjenestene. Tunnelseminaret er et to dagers kurs med om lag femti deltakere. Dette kurset gir utvidet kompetanse til tunnelpersonale og redningstjenestene innen temaet brann i tunnel. Siste kurs ble avholdt i august 2012, med deltakere fra Statens vegvesen, Jernbaneverket og redningsetatene.

Det er på noen områder avdekket avvik mellom krav i tunnelsikkerhetsforskriften og oppfølgingen i regionene. Jeg er tilfreds med at det er tatt tak i dette fra direktoratets side, og at det arbeides med ytterligere tiltak for å trene på beredskap og heve kompetansen innen dette fagområdet.