Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1826 (2011-2012)
Innlevert: 28.08.2012
Sendt: 29.08.2012
Besvart: 06.09.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Vil statsråden ta initiativ for å øke behandlingskapasiteten i SAFH, eller ser statsråden mulighet for at studielisensen kan utvides frem til ordinær søknad er behandlet?

Begrunnelse

Mange unge mennesker velger i dag å ta hele eller deler av sitt medisinstudie i utlandet. Når disse etter endt utdanning vender tilbake til Norge for å utføre sitt yrke, må disse i likhet med andre leger ha autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Jeg er orientert om at behandlingen av en slik autorisasjonssøknad kan ta inntil 12 uker. Dette medfører for mange at legelisensen som disse studentene har gjennom studietiden utløper uten at den nye søknaden er behandlet. Dette kan gi et unødvendig opphold i arbeidsforholdet for flere nyutdannede leger.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) har ansvar for å vurdere og tildele autorisasjon og lisens for helsepersonell i Norge. Av hensyn til pasientsikkerheten og tilliten til helsetjenesten, ønsker jeg innledningsvis å understreke viktigheten av at dette arbeidet blir godt ivaretatt. Det vil naturlig være noe saksbehandlingstid knyttet til søknader om profesjonsgodkjenning i Norge.

Kapasitet og ressurser til SAFH behandles i budsjettproposisjonen. Autorisasjonssøknader fra kandidater med medisinutdanning fra utlandet blir vurdert individuelt. Søkere med utdanning fra EØS-området blir behandlet i henhold til et regelverk basert på kravene i yrkeskvalifikasjonsdirektivet (direktiv 2005/35). Direktivet setter en øvre grense på saksbehandlingstid på tre måneder.

Helsedirektoratet har informert meg om at det er svært sjelden at SAFH bruker så lang tid som tre måneder på å behandle autorisasjonssøknader fra denne gruppen. Saksbehandlingen for søkere med utdanning fra land utenfor EØS-området er imidlertid mer komplisert. Det kan derfor ta lenger tid å få vedtak for denne gruppen. Det er naturlig nok også slik at mange søkere sender sine søknader om autorisasjon inn til SAFH kort tid etter endt turnus. Når det kommer flere hundre autorisasjonssøknader i løpet av kort tid, gir det en utfordring.

Helsedirektoratet opplyser at SAFH arbeider målrettet for å redusere egen saksbehandlingstid. SAFH økte personellressursene i 2011 og har iverksatt andre tiltak for å redusere saksbehandlingstiden. Et eksempel er organisasjonsmessige endringer for at ekstra personellressurser kan benyttes til behandling av autorisasjonssøknader i tidsrom hvor det kommer særskilt mange søknader.

Jeg er enig i at det er uheldig at medisinkandidater får et unødvendig opphold i yrkes-utøvelsen i overgangen mellom lisens og autorisasjon. Helse- og omsorgsdepartementet har for tiden på høring et forslag til omlegging av turnustjenesten for leger. Jeg vil ta med problemstillingen i ditt spørsmål i arbeidet med oppfølgingen av høringen.