Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1827 (2011-2012)
Innlevert: 28.08.2012
Sendt: 29.08.2012
Besvart: 06.09.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Kan statsråden svare på om det er tilstrekkelige hjemler for øyespesialister i Vestfold sett i lys av disse lange ventelistene?

Begrunnelse

I Tønsberg Blad har vi i sommer kunnet lese om de lange ventetidene på øyeavdelingen på sykehuset i Vestfold. Siste tall som er meldt der, er 2 400 i kø på behandling. Mange har også hatt dårlig oppfølging, fordi innkallelse til kontroll uteblir pga. stort arbeidspress. Ventetiden kan få store konsekvenser for den enkelte. Vestfold fylke har omlag 237 000 innbyggere, og en venteliste på 2 400 er derfor ikke akseptabelt.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg er enig med spørsmålsstilleren at det er viktig med redusert ventetid. Det er etablert et system for legefordeling som skal bidra til en god nasjonal fordeling av legespesialister. Departementet regulerer hvor mange stillinger som kan opprettes i spesialisthelsetjenesten ved at det årlig fastsettes et bestemt antall nye legestillinger som skal etableres i de regionale helseforetakene. De regionale helseforetakene beslutter deretter hvordan stillingene skal fordeles mellom helseforetakene. Stillingene kan også disponeres til avtaler med spesialister i privat praksis, som det er spesielt mange av innenfor øyefaget. Ved fordeling av legestillinger skal det blant annet tas hensyn til spesialiteter der behovet for legespesialister endrer seg som følge av befolkningsutvikling, sykdomsutvikling og organisatoriske endringer i helseforetakene.

Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at Sykehuset i Vestfold (SiV) har seks overlegehjemler (fordelt på fire øyespesialister)og to hjemler for leger i spesialisering, som alle er besatt. Det meldes at det lenge har vært vanskelig å besette overlegestillinger, og to av overlegestillingene er derfor besatt av leger i spesialisering. Helse Sør-Øst RHF har inngått avtale med 12 private spesialister innen øyemedisin i Vestfold. Disse er fordelt på 7 hjemler og er et viktig supplement for behandling og kontroll av enklere lidelser som ikke trenger behandling ved sykehus.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at det per 30.08.12 er 2160 pasienter som ikke har fått kontrolltime innen fastsatt tid ved Øyeseksjonen i sykehuset i Vestfold. Dette innebærer en reduksjon på 240 pasienter fra 2 400 per 30.07.12. Øyeseksjonens leger gjennomfører nå en ventelistegjennomgang for å evaluere hvilke pasienter som må inn til kontroll raskt, og hvilke pasienter det er forsvarlig å la vente ytterligere. Kravene til indikasjonen for henvisning til øyeseksjonen er vurdert og presisert.

Det rapporteres at Øyeseksjonen de siste årene har arbeidet med prioritering av innsatsen mellom forskjellige pasientgrupper for blant annet å unngå fristbrudd for rettighetspasienter. Seksjonen arbeider blant annet med å frigjøre legekapasitet ved å øke kompetansen hos sykepleierne og overføre enkelte oppgaver til dem. Øyeseksjonen har sjelden fristbrudd for rettighetspasienter, og den gjennomsnittlige ventetiden for første behandlingskontakt har gått ned.

Helse Sør-Øst RHF rapporterer at de gjennom lengre tid har hatt et spesielt fokus på situasjonen ved øyeavdelingene i regionen vedrørende ventelister. Dette har vært drøftet på fagdirektørmøter i regionen, og det regionale helseforetaket vil fortsatt følge utviklingen. Helse Sør-Øst RHF har besluttet å opprette et eget fagråd innen øyesykdommer for å kunne gi råd om riktig kapasitet, funksjonsfordeling og god ressursutnyttelse i regionen, og dette er nå under etablering.

Jeg har presisert overfor Helse Sør-Øst RHF viktigheten av kort ventetid. Jeg er opplyst at det pågår et systematisk arbeid for å få kortere ventetid for behandling og oppfølging av øyelidelser ved sykehuset i Vestfold. Jeg forventer at disse tiltakene vil føre til et bedret tilbud.