Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1828 (2011-2012)
Innlevert: 28.08.2012
Sendt: 29.08.2012
Besvart: 05.09.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Et samlet storting har gjennom behandlingen av St.meld. nr. 22 (2011-2012) gitt sin tilslutning til det arbeidet som gjøres ved NCEene knyttet til arbeidet med å etablere en ny arena for samhandling. Dette skjer gjennom så kalt Global centers of expertice, jf. Innst. 365 S (2011-2012). En samlet næringskomité synes dette var et interessant initiativ. Det foreligger nå en søknad om et slikt pilotprosjekt.
Vil satstråden medvirke til at dette nå kommer på plass så raskt som mulig, eller ønsker man ikke å oppfylle Stortingets intensjon?

Begrunnelse

På bakgrunn av anbefaling i «Et kunnskapsbasert Norge» utviklet de fire teknologibaserte Norwegian Centre of Expertise klyngene (NCE Maritime, NCE Node, NCE Systems Engeneering og NCE Raufoss) forslag til et 2-årig pilotprosjekt for utprøving av et nytt klyngenivå. Innholdet i programforslaget er basert på de erfaringer som er fremkommet i NCE programmet og de innspill næringslivet har gitt. Sammen med partene i næringslivet LO og NHO ble det 24. februar gitt et skriftlig forslag til statsråden. Etter dialog med NHD ble det bedt om en utdypning av forslaget. Dette ble sendt som vedlegg til mail 30. mars 2012 og dokumentet var datert 29. mars 2012. Pilotforslaget innebærer en årlig ekstrakost i pilotperioden på 20 mill. kroner fordelt på de fire NCEene. Basert på at programmet er utviklet i samarbeid med næringslivet og ivaretar de endrede behov disse klyngene har for å tilpasse seg den globale konkurransesituasjonen har det fra virkemiddelapparatet ikke fremkommet eventuelle «feil» i det fremkommende forslag.
Næringskomiteen har enstemmig gått for at et slikt pilotprosjekt var interessant og burde vurderes. Til tross for komiteens innstilling virker det som om virkemiddelapparatet tolker dette slik at de nå skal utrede saken, og at en kanskje i 2014 vil lansere et nytt program. Undertegnede har også forstått det slik at det ikke foreligger noe svar fra statsråden på den henvendelse de har rettet til statsråden.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Begrepet Global Centers of Expertise (GCE) ble første gang introdusert i forskningsprosjektet "Et kunnskapsbasert Norge" som ble lagt fram i desember 2011.

I stortingsmeldingen om Innovasjon Norge og SIVA som Nærings- og handelsdepartementet la fram 27.04.12, vises det til at forslaget om GCE kan være et tilbud til de mest internasjonalt orienterte klyngene og at ”Regjeringen vil vurdere de endelige forslag som fremmes om en videreutvikling av programmene.”

I komiteens innstilling til meldingen sies det ”Komiteen viser til at 4 av NCE-ane ønskjer å etablere ein ny arena for samhandling, såkalte Global Centers of Expertice. Komiteen synest dette er eit interessant initiativ, og vil sjå det som positivt at dette blir vurdert vidare.”

Nærings- og handelsdepartementet og Innovasjon Norge har en god dialog i denne saken. Innovasjon Norge har siden i vinter arbeidet med en et nytt helhetlig programtilbud for klynger, inkl. en vurdering av et nytt tilbud til de klyngene som har en sterk global posisjon og potensial for økt kunnskapsbasert verdiskaping. Sett fra Innovasjon Norges ståsted krever imidlertid etablering av et eventuelt GCE-tilbud et godt forarbeid. Det må bl.a. vurderes sett i forhold til innholdet i dagens klyngeprogrammer og det må etableres gode prosedyrer og kriterier for seleksjon. Innovasjon Norge har meddelt at de trenger noe tid for å gjøre denne vurderingen på en tilfredsstillende måte. Innen 1. oktober 2012 skal en arbeidsgruppe nedsatt av de tre programeierne (Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA) legge fram en forstudie som bl.a. vil svare på om det er grunnlag for et mer forpliktende arbeid for eventuell etablering av et GCE-tilbud.

Jeg håper dette gir tilstrekkelig informasjon om status i saken og om prosessen videre framover. Departementet vil følge dette arbeidet nøye.