Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1829 (2011-2012)
Innlevert: 28.08.2012
Sendt: 29.08.2012
Besvart: 06.09.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I sitt høringsnotat om forslag til merking av hummer, viser Fiskeridirektoratet til Havforskningsinstituttets studie om rapportering av hummerfiske på Sørlandet.
Kan statsråden redegjøre for om statsråden støtter Havforskningsinstituttets påstander i sin studie samt dokumentere disse tallene, og er statsråden enig i at en ikke bør innføre en slik merkeordning som vil bli fordyrende for yrkesfiskere uten at dette er forsvarlig utredet i forkant?

Begrunnelse

Fiskeridirektoratet sendte ut i juli måned d.å. høringsforslag om krav til merking av hummer som omsettes. Høringsfristen ble fastsatt til 22.august 2012.
I høringsnotatet viser Fiskeridirektoratet til en studie utført av Havforskningsinstituttet vedrørende hummerfisket på Sørlandet.
Studiet viser at "den faktiske fangsten totalt sett er ca. 14 ganger høyere enn det som blir rapportert, og at yrkesfiskerne bare rapporterer inn en fjerdedel av sine fangster."

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: I Fiskeridirektoratets høringsbrev ble manglende rapportering av hummerfangster omtalt, og det ble gjengitt tall fra en studie som er nærmere omtalt på Havforskningsinstituttets nettside på adressen: http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2011/april/betydelige_urapporterte_fangster_i_hummerfisket/nb-no.

Jeg ser ingen grunn til å etterprøve undersøkelsen. Det er for øvrig ikke slik at rapporten fastslår noe entydig forhold mellom fravær av rapportering av hummerfangst og ulovlig omsetning. Dette er heller ikke fastslått i Fiskeridirektoratets høringsnotat.

Det ble i 2008 innført nye reguleringsbestemmelser for fangst av hummer, med sikte på å bygge opp hummerbestanden i hele utbredelsesområdet langs kysten. Fiskeri- og kystdepartementet gjorde samtidig oppmerksom på at det ville bli nødvendig å etablere gode registrerings-/rapporteringsordninger for både yrkes- og fritidsfiskere, for å fremskaffe nødvendig data for en løpende oversikt over det totale uttaket av hummer.

En god oversikt over beskatningen er en absolutt forutsetning for å kunne lykkes med gjenoppbygging og en god forvaltning av hummerbestanden. Merking av hummer som omsettes vil kunne være et viktig bidrag i så måte. Et slikt tiltak vil også medføre økt sporbarhet for forbrukerne om når og hvor hummeren er fanget, samt at det vil effektivisere kontrollarbeidet. Slik ordningen er foreslått, vil det ikke være den enkelte fisker men salgslagene som betaler for merkene.

Det er ennå ikke tatt stilling til om merkeordningen skal innføres.