Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1833 (2011-2012)
Innlevert: 29.08.2012
Sendt: 29.08.2012
Besvart: 06.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Hvordan vil utprøving av nytt signal- og kommunikasjonssystem – ERTMS - på Østfoldbanens østre linje få konsekvenser for brukere og lokalmiljøene langs banen?

Begrunnelse

Er Østre linje valgt ut fordi det ikke vil påvirke reisemønstre og ulemper for reisende.
Det kommer stadig flere bekymringsmeldinger fra ordførere, pendlere og næringslivet med tilknytning til linjen.
Uroen består i at det blir buss for tog under utprøvingsperioden?
Reisetiden som i dag er 5 minutter lengre fra Askim til Oslo enn i 1975 ikke blir kortere etter ERTMS utprøvingen.
Så langt jeg skjønner, opplyser også Jernbaneverket at reisetiden ikke forkortes.
Omleggingen betyr lange perioder med stengte spor (og buss for tog) de neste to årene.
Framtidig fleksibilitet, blant annet ved vedlikeholdsarbeider og omlasting forsvinner, de nye stasjonene får ikke fullverdig universell utforming (tross en investering på ca. 500 mill. kroner) og at det mangler back-up-systemer.
Videre kommer det opplysninger om at ERTMS var et system spesielt utarbeidet for høyhastighetsbaner, med lange avstander mellom stasjonene og lange krysningsspor. Beskrivelser som er langt unna denne delen av Østfoldbanen.
Tilbakemeldingene på teststrekninger bl.a. i Tyskland, Danmark og Sverige er heller ikke positive.
Det er sterkt ønskelig at Samferdselsministeren kommenterer disse innspill, og samtidig bekrefter at Østfoldbanenes Østre linje er et rett valg som norsk testbane.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: ERTMS (European Rail Traffic Management System) er betegnelsen på en felles europeisk standard for signalsystem på jernbanen. Norge har gjennom EØS-avtalen prinsipielt akseptert innføring av denne standarden når eldre anlegg må skiftes ut eller ved bygging signalsystem på nye jernbanelinjer, jf. i Forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften), og forskrift om innføring av tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet vedr. styring, kontroll og signal.

Utviklingen av ERTMS startet tidlig på 90-tallet i regi av EU, og ble i hovedsak innført for høyhastighetsbaner. Etter hvert har standarden blitt videreutviklet og dekker i dag alle typer togtrafikk. ERTMS er gjeldende standard for signalsystemer i EU/EØS, men også flere land utenfor EU/EØS har tatt i bruk ERTMS.

Før utbygging av ERTMS i Norge, er det ønskelig å høste erfaringer på en avgrenset strekning. Jernbaneverket har opplyst at Østfoldbanens østre linje ble valgt ut som erfaringsstrekning, bl.a. fordi den har et enkelt trafikkmønster, relativt lite togtrafikk, og det ikke går ordinær rutetrafikk på den sørlige del av banen (Rakkestad-Sarpsborg). Systemet vil bli testet ut på den sørlige delen av østre linje, før det settes i drift på strekningen Mysen-Ski.

Jernbaneverket har videre opplyst at det periodevis vil være nødvendig å stenge hele eller deler av strekningen. Av sikkerhetshensyn må Rakkestad stasjon stenges som en del av uttestingen, og dette vil beklageligvis medføre at tog mellom Rakkestad og Mysen må erstattes med buss i en testperiode på ett år. Det går i dag 4 tog pr. døgn på strekningen, 2 tog om morgenen og 2 tog om ettermiddagen.

I forbindelse med oppgraderingen av signalsystemene vil det også gjøres betydelige oppgraderinger på stasjonene langs østre linje. Stasjonene vil da bli oppgradert til en moderne standard, og de fem stasjonene det her er snakk om (Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen) vil få universell utforming og forlengede plattformer i henhold til gjeldende lovverk. Det er i den forbindelse planlagt med 8 ukers togstopp der buss erstatter tog på hele strekningen slik at arbeidet kan gjennomføres på en ressurseffektiv måte.

Når testperioden er over, vil signalsystemet settes i drift på strekningen mellom Ski og Mysen. For å koble om fra gammelt til nytt signalsystem er det planlagt med 8 ukers togstopp, der buss erstatter tog.

Jernbaneverket har opplyst at etaten tar sikte på å legge begge stengningsperiodene til sommermånedene, slik at færrest mulig av de reisende blir berørt.

Jernbaneverket har informert meg om at reisetiden ikke vil endres på strekningen, ettersom selve banen og traséen ikke endres som en del av arbeidet med nytt signal- system. Etter oppgraderingen vil banen imidlertid være blant de mest moderne på det norske jernbanenettet og hele Østre linje vil være fjernstyrt. Strekningen har i dag manuell togekspedering og alle stasjonene må være bemannet. ERTMS og fjernstyring på Østfoldbanens Østre linje innebærer en oppgradering av sikkerheten, økt fleksibilitet i trafikkavviklingen, og en mer effektiv drift av banestrekningen.

Av erfaringer fra andre land som har innført ERTMS kan det nevnes at Sveits, der ERTMS er innført på deler av banenettet, kan vise til svært gode resultater når det gjelder punktlighet og tilgjengelighet. Andre land kan ha hatt utfordringer i oppstarts- fasen, ved f.eks. manglende koordinert installasjon av ERTMS i infrastruktur og ERTMS-utrustning i togmateriellet. Dette er erfaringer som Jernbaneverket tar med seg inn i prosjektet. Det kan også nevnes at det utstyret som skal installeres på østre linje benyttes i ordinær trafikk i Sverige. Danmark skal etter planen sette sin første ERTMS-strekning i drift i 2016. Innføring av ERTMS på hele det danske jernbanenettet er planlagt innen 2021.

Jernbaneverket mener at Østfoldbanens østre linje er det rette valget for en erfarings- strekning for ERTMS. Nye signal- og sikringsanlegg med fjernstyring vil gi en betydelig modernisering av banen noe som igjen vil gi store forbedringer for de reisende. Dessverre er det imidlertid slik at en såpass omfattende modernisering innebærer ulemper for de reisende i anleggs- og testperioden.