Skriftlig spørsmål fra Håkon Haugli (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1835 (2011-2012)
Innlevert: 29.08.2012
Sendt: 30.08.2012
Besvart: 05.09.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Håkon Haugli (A)

Spørsmål

Håkon Haugli (A): Da Stortinget i 1992 fattet vedtak om flytting av hovedflyplassen til Gardermoen, ble det lagt til grunn at det frigitte arealet på Fornebu ville romme mange tusen boliger. 20 år etter står kun 265 boliger ferdige.
Hvordan vurder statsråden den planlagte utnyttelsen av Fornebu i lys av Stortingets forutsetninger?

Begrunnelse

Fram til 2030 kan det være behov for så mye som 100 000 nye boliger i osloregionen. Rapporten "Etterbruk Fornebu" som ble utgitt av Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i 1992 presenterte tre scenarier med hhv. 11.260, 13.380 og 14.280 boliger på Fornebu.
Utgangspunktet på Snarøya er det beste: Avstanden til Oslo sentrum er kun ca. 10 km. Området er grønt, fritt og sjønært. Alt ligger til rette for at beboere kan gå eller sykle til jobb. Den endelige reguleringsplanen for området legger opp til bygging av 6 000 boliger, etter at Miljøverndepartementet la inn 1 000 flere boliger enn det Bærum kommune ønsket. Det er fortsatt få - med områdets størrelse og attraktivitet, Stortingets forutsetninger og osloregionens store behov for bygging av flere boliger som bakteppe.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Til grunn for utbyggingen av Fornebu ligger en kommunedelplan. Delplanen var et resultat av en planprosess med aktivt samarbeid med berørte myndigheter og interesser. Miljøverndepartementet endret ved godkjenningen i 2000 Bærum kommunes plan med bakgrunn i innsigelse fra Statsbygg. Innsigelsen var forankret i rikspolitiske retningslinjer for ny bruk av Fornebu, som forutsatte at det skulle ”legges til rette for boligbebyggelse med god arealutnyttelse”.

Ved godkjenningen tok departementet innsigelsen til følge og satte som forutsetning at det skal legges til rette for minst 6000 boliger på Fornebu, og ikke 5000 som Bærum kommune opprinnelig hadde lagt opp til.

Som begrunnelse pekte Miljøverndepartementet på at det er et stort underskudd på boliger i Oslo-regionen, samtidig som det er begrensede tilgjengelige arealer for boligbygging. Fornebu har en gunstig beliggenhet nær Oslo sentrum og med en god beliggenhet i forhold til det overordnede transportsystemet.

I dag kan det slås fast at boligutbyggingen på Fornebu har vært meget beskjeden så langt, selv om plangrunnlaget for lengst er på plass. En viktig grunn til dette er at oppfølgingen av planen på transportsiden har vært forsinket. Det foreligger fortsatt ikke forpliktende vedtak om etablering av et kapasitetssterkt og framtidsrettet kollektivtilbud, som i kommunedelplanen er en forutsetning for utbyggingen av både næringsliv og boliger. Dette må på plass.

Den sterke befolkningsveksten som nå forventes i Oslo-området gjør at et så sentralt område som Fornebu burde romme mer enn 6000 nye boliger.

Det er viktig at boligbyggingsplanene for Fornebu kan gjennomføres med utgangspunkt i kommunedelplanen. Jeg forutsetter at Bærum kommune bidrar til at kravet om å bygge minst 6000 boliger i området blir fulgt opp og vil be fylkesmannen følge med i at dette skjer.