Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1836 (2011-2012)
Innlevert: 29.08.2012
Sendt: 29.08.2012
Besvart: 05.09.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det har også i sommer vært store tap for mange sauebønder som f.eks. i Hedmark.
Hva bidrar statsråden med for å redusere tapene?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Tap av sau og lam på utmarksbeite har i lengre tid variert omkring 125.000 dyr pr. år. Av om lag 52.000 tapte dyr som ble omsøkt erstattet, ble ca. 30.000 erstattet pga. rovvilt i 2011. De som ikke erstattes, tapes av en rekke årsaker som kan oppstå i løpet av 3 – 4 måneder i utmarka. Nasjonal rovviltpolitikk har endret rammebetingelsene for beitebruk i mange områder. I noen områder utgjør også flåttbårne og andre beiterelaterte sjukdommer en økende utfordring for sauehold basert på beiteressursene i utmarka.

Jeg ser på arbeidet fram mot rovviltforliket i 2011 og oppmerksomhet på oppfølging av dette forliket som svært viktig for å legge til rette for å redusere tapene pga. rovvilt og øke forutsigbarheten for næringsdrift basert på beitebruk. Regjeringen har fulgt opp forliket på flere områder før og under årets beitesesong for husdyr, og jeg forventer at dette vil gi utslag i reduserte tap pga. rovvilt innværende beitesesong.

Rovviltforliket ble fulgt opp med en styrking på 10 mill. kroner på Miljøverndepartementets budsjett for 2012 og går til styrking av; SNO, sekretariat for rovviltnemndene, bestandsovervåking, Rovdata og forskningsprosjekt på sørsamisk reindrift. Staten v/Statens naturoppsyn tar større ansvar for at kvoter og lisenser tas ut i prioriterte beiteområder og for effektiv skadefelling i samarbeid med kommunale fellingslag. Samtidig opprettholdes satsingen på forebyggende og konfliktdempende tiltak.

Gjennom det nasjonale beiteprosjektet er det i perioden 2009 – 2012 satt av 22 mill. kroner over jordbruksoppgjøret med formål å bidra til bedre sauehold med mindre tap av dyr på beite, samt å utvikle en bedre organisering av beitebruken. Prosjektet som avsluttes i 2012, har bidratt til systematisk utprøving av elektronisk overvåkingsutstyr på beitedyr, støttet større prosesser for bedre samarbeid og organisering av beitebruken, samt gitt støtte til forskning på flåttbårne sjukdommer og alveld.

Samtidig videreføres tilskudd til Organisert beitebruk som stimulerer til hensiktsmessig organisering og samarbeid mellom saueholdere.

Forskning på flåttbårne sjukdommer videreføres nå i et fireårig prosjekt i regi av Bioforsk med finansiering fra forskningsmidlene over jordbruksavtalen.