Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1837 (2011-2012)
Innlevert: 29.08.2012
Sendt: 29.08.2012
Besvart: 05.09.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hvilket samarbeid finnes det innenfor bergverksindustrien mellom f.eks. Norge og Sverige?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Norge har formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012 og leder i den forbindelse også næringssamarbeidet i Embetsmannskomiteen for næring, energi og regionalpolitikk. Nordisk Ministerråd er de nordiske regjeringers samarbeidsorgan. Statsministrene har det overgripende ansvaret for det nordiske samarbeidet. Det nordiske samarbeidet innenfor næringsområdet er forankret i Nordisk samarbeidsprogram for innovasjon og næringspolitikk 2011-2013. Det tidligere svenske formannskapet har tatt initiativ til et nordisk samarbeid om gruve- og mineralnæringen, NordMin.

Norge har også formannskapet i Barentssamarbeidet, der formålet er å skape tettere samarbeid innenfor Barentsregionen. Barentssamarbeidet utgjør en bærebjelke i det regionale samarbeidet i nord. Barentsregionen har nesten 6 mill. innbyggere, et flateinnhold på 1,75 mill. kvadratkilometer, og rike naturressurser innenfor skog, mineraler, olje, gass og fisk. Samarbeidet foregår på to politiske nivåer; et mellomstatlig nivå som ledes av Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council, BEAC), og et interregionalt nivå som ledes av Regionrådet (Barents Regional Council, BRC). Medlemmer i Barentsrådet er Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og Europakommisjonen. Ni land har observatørstatus. Formannskapet roterer på toårs basis mellom Finland, Norge, Russland og Sverige. Norge overtok formannskapet i Barentsrådet fra Sverige i oktober 2011. Formannskapsperioden strekker seg fram til oktober 2013. Da vil Finland overta. De overordnede målene er å styrke næringssamarbeidet, ta vare på miljøet og sikre bosettingsgrunnlaget i nord. Bærekraftig økonomisk og industriell utvikling er en av hovedprioriteringene for det norske formannskapet. Mineralvirksomhet er således et prioritert område i samarbeidet.

Norges geologiske undersøkelser (NGU) samarbeider med Sveriges geologiske undersökning når det gjelder kartlegging av geologiske ressurser. I tillegg har Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) kontakt med etatene i Sverige hvor det er diskusjon av faglige utfordringer og det utveksles erfaringer.

Det arrangeres verdenskonferanse i Toronto hvert år hvor det er deltakelse fra 22 land. Norge og Sverige er også representert på konferansen. Der utveksler representantene erfaringer og diskuterer utfordringer.

I tillegg er det kontakt mellom bergforeningene i Norge og Sverige.