Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1839 (2011-2012)
Innlevert: 29.08.2012
Sendt: 30.08.2012
Besvart: 05.09.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva gjør statsråden for å sikre at det er tilstrekkelig kapasitet i ambulansetjenesten i Oslo og Akershus?

Begrunnelse

Hovedtillitsvalgt for Delta uttaler til VG 28.08.12 at det er for lav kapasitet i ambulansetjenesten i Oslo og Akershus. Dette fører til for lang responstid, og hyppig behov for å omdisponere ambulanser som er sendt ut på oppdrag. Det påpekes også at rutinene for mobilisering av personell ved alvorlige hendelser er for dårlig. En prognose utarbeidet av Prehospitalt Senter ved Oslo Universitetssykehus viser en sterk økning i antall oppdrag for ambulansetjenesten frem mot 2025.
Dersom befolkningen skal ha trygghet for at de får gode helsetjenester når de trenger det, er det viktig at ambulansetjenesten har god kapasitet og rask responstid. Det er også avgjørende at det er god beredskap for å kalle inn mannskap ved alvorlige hendelser.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Stortinget har vedtatt at de regionale helseforetakene skal sørge for at personer som oppholder seg i helseregionen tilbys nødvendige ambulansetjenester. Ambulansetjenesten spiller en viktig rolle i å sikre befolkningen tilgang til akuttmedisinske tjenester. Jeg stilte i oppdragsdokumentene for 2011 til de regionale helseforetakene krav om at ambulansetjenesten skal ha god kompetanse og rask responstid. Det fremgår videre av Meld. St. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) at ambulansetjenesten må dimensjoneres for å møte utviklingen i det øvrige akuttmedisinske tilbudet og etterspørselen etter tjenester.

Når det gjelder kapasitet for ambulansetjenesten i Oslo og Akershus har Helse Sør-Øst RHF informert meg om at tjenesten i perioden 1994 til 2012 har hatt en gjennomsnittlig aktivitetsøkning på 4,3 pst. per år. Antall ambulanseoppdrag har i perioden 2004-2011 økt fra 92 870 oppdrag til 127 496 oppdrag. Helse Sør-Øst RHF viser til at det er gjort en rekke kompenserende tiltak. Det er blant annet satt inn 10 nye ambulanser og Helseekspress med båreplass og seter. I tillegg har man lagt om turnus for ambulansepersonell i 2012 for å håndtere flere oppdrag på natt. Bemanningen ved AMK Oslo-Akershus er økt samtidig som sentralene er slått sammen. Det er dermed lagt til rette for bedre koordinering og utnyttelse av ambulanseressursene. Det er videre fokus på riktig bruk av ambulanse i forhold til legevakt og sykehusavdelinger. For å holde responstiden nede i en situasjon med stadig økning i oppdrag ble ambulanseseksjonene i Oslo desentralisert i 2003 til fire stasjoner strategisk plassert i Oslo. Det ble i 2006 også etablert en ordning med motorsykkelambulanse i sommerhalvåret.

Helse Sør-Øst RHF viser i sin redegjørelse til at de prehospitale tjenestene evalueres kontinuerlig for å se tilgjengelige ressurser i sammenheng med oppdragsmengde, responstid og kvalitet. Foretaket regner med fortsatt vekst i oppdragsmengden og ser derfor at det må tilføres ytterligere ressurser til virksomheten. Ressursene må organiseres best mulig i forhold til antall og type oppdrag i hele opptaksområdet. Det er også viktig med styrking av faglig støtte til AMK og ambulansetjeneste og etablering av IKT-verktøy for kommunikasjon og koordinering av ressurser. Sammen med tiltakene prehospitalt senter i Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus gjennomfører, arbeides det i regi av Helse Sør-Øst RHF for å sikre robuste IKT-løsninger i AMK-sentralene i regionen.