Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1841 (2011-2012)
Innlevert: 29.08.2012
Sendt: 30.08.2012
Besvart: 18.09.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I følge analysebyrået Europower AS, som har gått gjennom Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) oversikt over godkjente anlegg, har bare ett kraftverk, Indreitselva minikraftverk, blitt godkjent for elsertifikater de siste to ukene. Dette er i strid med NVEs løfter om at behandlingstiden skulle ta seg opp.
Synes statsråden behandlingstiden hos NVE er tilfredsstillende?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: NVE har mottatt i overkant av 200 søknader om godkjenning av anlegg for rett til elsertifikater siden oppstart av elsertifikatmarkedet 1. januar 2012. Per 31. august er 72 søknader behandlet, hvorav 69 anlegg er godkjent og 3 har fått avslag. En oversikt over ferdigbehandlede anlegg oppdateres fortløpende på NVEs hjemmeside.

Det er et krav i forskrift om elsertifikater at produksjonsanlegg er bygd i samsvar med konsesjon, konsesjonsvilkår eller forutsetninger for fritak for konsesjonsplikt for å godkjennes for rett til elsertifikater. Under søknadsbehandlingen kontrollerer NVE kraftanleggene opp mot gitte tillatelser. NVE har opplyst at det ved flere kraftverk er oppdaget avvik mellom opplysninger i søknad om elsertifikater og opplysninger som tidligere er oppgitt i søknad om konsesjon eller fritak for konsesjon. For disse anleggene er det altså ikke klart om de er bygget i henhold til gitte tillatelser og krav.

NVE peker på at de i en del tilfeller har brukt mye tid på å avklare med søker hva avvikene skyldes, før de har kunnet ferdigbehandle søknaden om rett til elsertifikater.

NVE opplyser at de har som mål å være à jour med saksbehandlingen så snart som mulig. Hvor raskt dette kan skje avhenger ifølge NVE i stor grad av hvor god dokumentasjon som sendes med søknadene.