Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1842 (2011-2012)
Innlevert: 29.08.2012
Sendt: 30.08.2012
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 07.09.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I Stabburselva i Finnmark er døgnpris på fiskekort 40 kroner for medlemmer, 80 kroner for personer bosatt i Finnmark og 400 kroner for nordmenn bosatt andre steder enn Finnmark (definert som andre norske borgere).
Hva synes statsråden om at nordmenn som er bosatt i Finnmark og nordmenn som er bosatt utenfor Finnmark forskjellsbehandles på denne måten?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Stabburselva er dels eid av Finnmarkseiendommen og dels av andre lokale grunneiere. Finnmarkseiendommen har med grunnlag i finnmarksloven § 26 tildelt retten til å forvalte fisket i den delen av Stabburselva som tilhører Finnmarkseiendommen, til Stabbursdalen grunneierforening. Etter det jeg kjenner til, er det fastsatt like døgnpriser på fiskekort for alle fiskesoner i Stabburselva.

Ved ikrafttredelsen av finnmarksloven 1. juli 2006 ble grunnbokshjemmelen til den grunnen som til da hadde vært forvaltet av Statskog SF, overført til Finnmarkseiendommen. Etablering av lokalt eierskap gjennom Finnmarkseiendommen utgjør en sentral del av finnmarksloven. Ifølge finnmarksloven § 6 er Finnmarkseiendommen ”et eget rettssubjekt med sete i Finnmark som skal forvalte grunn og naturressurser mv. som den eier i samsvar med lovens formål og reglene i loven her for øvrig.” Finnmarkseiendommen er dermed en grunneier som i utgangspunktet står i samme forhold til offentlige myndigheter som andre private grunneiere.

Som grunneier kan Finnmarkseiendommen kreve avgift for tillatelse til å fiske, jf. finnmarksloven § 27 tredje ledd. I samme ledd er det slått fast at avgiften for personer bosatt i Finnmark ikke skal overstige det dobbelte av avgiften for personer bosatt i kommunen. Nivået på slike avgifter for personer bosatt utenfor Finnmark er ikke nærmere regulert i loven. I forarbeidene til loven, Ot.prp. nr. 53 på side 138, er det uttalt at ”vurderingen av om det skal kreves avgift eller ikke, samt fastsettelse av avgiftsnivå tilligger Finnmarkseiendommen”.

Det er dermed opp til Finnmarkseiendommen selv å vurdere døgnpriser på laksefiske for de som bor utenfor fylket. På den bakgrunn har jeg ikke synspunkter på prisene på fiskekort i Stabburselva i Finnmark.