Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1856 (2011-2012)
Innlevert: 03.09.2012
Sendt: 03.09.2012
Besvart: 10.09.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Vil statsråden ta initiativ for å bidra til at turnus leger kan få vikarperioder som tilfredsstiller krav til turnusperioden godkjent som en del av sin turnuspraksis?

Begrunnelse

Mange nyutdannede leger har i starten av sin yrkeskarriere problemer med å skaffe seg plass som turnuslege. Dette skyldes i stor grad at det er for få praksisplasser i denne tjenesten. Noen får imidlertid tilbud om å vikariere som turnus lege i perioder der andre leger av ulike årsaker er ute av arbeidslivet, eksempelvis ved sykepermisjon eller svangerskapspermisjon. Jeg har fått indikasjoner på at Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har varierende praksis når det kommer til å godkjenne disse vikarturnusene som en del av turnuslegeperioden. For mange leger som er ute i turnus kan godkjenning av turnusarbeid i praksisperioden bidra til å få flere leger raskere inn i ordinært arbeid.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Turnusstillinger er stillinger/plasser for medisinske kandidater som må gjennomføre turnustjeneste for å få rett til autorisasjon som lege. Helsedirektoratet fastsetter fordelingen av stillingene til hvert av de regionale helseforetakene. Dette er regulert i forskrift 20. desember 2001 nr. 1549 om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som lege. I samme forskrift er det fastsatt at turnustjeneste skal utføres i turnuslegestilling.

Dagens turnusordning er basert på loddtrekning, hvor turnuskandidaten trekker et nummer som angir rekkefølgen for valg av turnusplass. De siste årene har det vært flere søkere enn tilgjengelige plasser, noe som har ført til at de som har trukket et høyt nummer, ikke har fått valgt plass, men er overført til venteliste. Turnuskandidater på venteliste blir med i ny trekning til neste turnusstart og er da sikret turnusplass. Sykehus og kommuner som får ledig turnusplass pga. permisjoner eller annet frafall, skal melde den ledige plassen inn til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) slik at den neste på ventelisten kan bli tilbudt plassen.

Dersom en turnuskandidat på venteliste selv skaffer seg en ledig turnusplass, uten å gå gjennom SAFH, vil det innebære at vedkommende forbigår de andre kandidatene som står på samme venteliste. En slik praksis er ikke ønsket fordi den er svært uheldig for de som står på ventelisten med forventning om å få tilbud om eventuelle ledige turnusplasser i den nummerrekkefølge som de har trukket. I dagens turnusordning er forutsigbarhet og likebehandling vesentlig, ikke minst fordi legene er avhengige av å få en turnusplass for å få autorisasjon etter fullført turnus.

Det er presisert i forskriften at heller ikke annen type tjeneste eller virksomhet utført i vente- eller utsettelsestiden godkjennes helt eller delvis som turnustjeneste. Dette innebærer at leger som venter på turnusplass og som skaffer seg et vanlig vikariat i ventetiden, ikke får dette godkjent som del av turnusordningen. Dette skyldes at turnustjenesten skal gjennomføres med fastsatte krav til løpende veiledning knyttet til arbeidsoppgavene og i tråd med den målbeskrivelsen som er fastsatt for turnusstillingene.

Turnusforskriften gir i § 21 en viss mulighet for å gjøre unntak fra øvrige bestemmelser i turnusforskriften dersom særlige grunner kan påvises. Dette er imidlertid en unntaks-bestemmelse som brukes med forsiktighet. Helsedirektoratet har informert meg om at SAFH de siste årene har strammet inn prosedyrene slik at turnusplasser skal fordeles etter trekningsnummer.

Dagens turnusordning med et felles europeisk arbeidsmarked og store norske studentkull i utlandet i tillegg til de som er utdannet i Norge, er ikke lenger bærekraftig. Ventelistene på turnusplass er blitt for lange. Departementet arbeider derfor med forslag til en ny turnusordning. Forslagene er på offentlig høring fram til 20. september. Et viktig endringsforlag er at kandidatene skal søke på turnusplassene, og at arbeidsgiver ansetter. Dette gir både kandidater og sykehusene/kommunene den samme friheten som ellers i arbeidslivet når det gjelder ansettelser i turnusstillingene. Som ledd i det videre arbeidet med ny turnustjeneste vil jeg ta med meg den komplekse problemstillingen omkring vikariater i turnusstillingene.