Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1844 (2011-2012)
Innlevert: 30.08.2012
Sendt: 31.08.2012
Besvart: 10.09.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Viser til kronikk den 30.08 i Stavanger Aftenblad. Der uttrykkes det stor bekymring for hva som vil skje dersom det kuttes i bevilgningene til domstolene. Allerede i dag er det lang ventetid for å få saker gjennom domstolene. Med den merbelastning dette gir både for uskyldige og ofre.
Hva vil statsråden gjøre for at straffesaker kommer hurtig til behandling i domstolsapparatet?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Norske domstoler er effektive og straffesaker behandles hurtig. Ifølge domstolenes halvårsstatistikk for 2012 er tingrettene innenfor Stortingets målsettinger for saksbehandlingstid både for tvistesaker og straffesaker, mens lagmannsrettene ikke er innenfor målene. Justis- og beredskapsdepartementet er opptatt av utviklingen i domstolenes saksbehandlingstider, og vil følge denne nøye også i tiden fremover.

Driftsbevilgningene for de alminnelige domstolene utgjør om lag 1,7 milliarder kroner i 2012.

Justis- og beredskapsdepartementet har ingen alminnelig instruksjonsmyndighet over domstolene i administrative spørsmål. Det er Domstoladministrasjonen, som har det administrative ansvaret for domstolene, som (i den grad ikke noe annet fastsettes gjennom Stortingets budsjettbehandling) foretar de nødvendige prioriteringer innenfor domstolene. Jeg har tillit til at Domstoladministrasjonen gjør dette på en god måte.

Når det gjelder domstolenes bevilgning for neste år, viser jeg til at Regjeringens budsjettforslag for 2013 legges fram i oktober.