Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1846 (2011-2012)
Innlevert: 31.08.2012
Sendt: 31.08.2012
Besvart: 06.09.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): De fleste av landets mediabedrifter har over år måtte nedbemanne kraftig grunnet den økonomiske utviklingen innenfor media. NRK har under denne regjeringen fått en kraftig økning i lisensen og flere ansatte. NRK Sàpmi har godkjente planer om en dobling av antall ansatte for å gi et bedre tilbud uten at innholdet er klart, eller at det har vært mange klager på dagen tilbud.
Synes statsråden dette er riktig bruk av lisenspengene, og vil den økte stansingen på samisk kunne gå utover NRKs ordinære tilbud?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg er kjent med at NRK har en langsiktig plan om å styrke det samiske tilbudet. Jeg er derimot ikke kjent med at det er gitt noen tilsagn om eller konkrete planer om ekstraordinære økninger av budsjettene eller bemanningen til NRK Sápmi. En eventuell satsing av den størrelsesorden representanten Korsberg beskriver vil måtte behandles av NRKs styre som ledd i behandlingen av NRKs budsjett. I den grad en slik satsing forutsetter økning i kringkastingsavgiften vil NRK måtte fremme forslag om avgiftsøkning. Dette ligger ikke i deres forslag til kringkastingslisens for 2013.

Jeg vil i stedet vise til at kringkastingssjefen har ansvar for den løpende driften av NRK, herunder å disponere selskapets ressurser innenfor de budsjettmessige rammer som gis, jf. kringkastingsloven § 6-3. NRKs vedtekter forutsetter videre at programtilbudet er i samsvar med NRK-plakaten der det blant annet går frem at selskapet skal bidra til å styrke norsk og samisk språk, identitet og kultur. Hvorvidt NRKs programtilbud er i samsvar med vedtektene vurderes hvert år av generalforsamlingen på bakgrunn av Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for det foregående året.