Skriftlig spørsmål fra Mette Hanekamhaug (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1851 (2011-2012)
Innlevert: 31.08.2012
Sendt: 03.09.2012
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 10.09.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): Den 1. august kunne NRK opplyse om at selskapet Ecofuel kan produsere og forsyne markedet med svovelfritt drivstoff med flere gunstige effekter for den lokale forurensningen i byer, men at selskapet blir motarbeidet av regjeringen i form av avgifter.
Vil statsråden legge forholdene til rette for mindre CO2-utslipp ved å slippe til Ecofuel på markedet uten å avgiftsbelegge det miljøvennlige drivstoffet?

Begrunnelse

Vi hører ofte fra den rødgrønne regjeringen at co2-utslippene må reduseres, og at menneskeskapte klimaendringer er en stor trussel. Likevel motarbeider regjeringen de som prøver å gjøre noe konstruktivt for å få ned utslippene. NRK melder den 1.august at selskapet Ecofuel, som produserer et drivstoff som er svovelfritt, som fjerner sot, som reduserer nitrogendioksid med over 60 prosent og der alle de kreftfremkallende partiklene er fjernet. Disse drivstoffene kan løse problemet med lokal forurensning i de store byene. Alle dieselbiler kunne kjørt på rent drivstoff. Likevel velger regjeringen å motarbeide dette selskapet, og insisterer på å avgiftsbelegge Ecofuel like høyt som vanlig bensin og diesel.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan kommentere den konkrete saken som nå er til behandling i domstolene. Staten mener at det aktuelle produktet er en mineralolje som omfattes av veibruksavgiften på drivstoff slik regelverket er utformet i dag, og har derfor anket tingrettens dom. Det er nå opp til domstolen å ta endelig stilling til dette.

Bruk av kjøretøy bidrar til både globale og lokale miljøproblemer. Avgiftene bør derfor legge til rette for at det skal være lønnsomt å velge miljøvennlig.

Veibruksavgiften har til hensikt å stille brukeren overfor de eksterne kostnadene som kjøring på vei medfører i form av ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og miljøskadelige utslipp. Utslipp av CO2 prises særskilt gjennom CO2-avgiften. For øvrig vil ikke en overgang fra konvensjonell til syntetisk diesel redusere utslippene av CO2.

I statsbudsjettet for 2012 ble det varslet en omlegging til en mer generell veibruksavgift. Innen 2020 skal alle drivstoff ilegges veibruksavgifter etter energiinnholdet i drivstoffet. De fritak som gjelder nå, skal gradvis avvikles. Nye fritak vil ikke være i samsvar med denne varslede politikken for et generelt avgiftssystem.