Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1852 (2011-2012)
Innlevert: 31.08.2012
Sendt: 03.09.2012
Besvart: 10.09.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hvilke nye konkrete tiltak skal sikre at pasientrettighetene blir fulgt slik at det igjen skapes trygghet i befolkningen om at det foreligger korrekte medisinskfaglige grunner til helsehjelp innen akseptabel tid?

Begrunnelse

I det siste har det kommet frem i media at stadig flere kjøper seg helseforsikringer. Hele 330 000 nordmenn er nå forsikret mot helsekø, i følge Finansnæringens Fellesorganisasjon. I mange tilfeller er det bedrifter som kjøper forsikring for sine ansatte. Det har også blitt et marked for firmaer som på ulike måter mot betaling, hjelper pasienter raskere frem i helsekøene eller til behandling i utlandet. Det disse firmaene i realiteten gjør, er å hjelpe sine kunder til å få helsetjenester de har krav på. Med andre ord kan en pasient som har fått en diagnose og har krav på behandling, selv velge å benytte et annet tilbud, i Norge eller utlandet, på statens regning gjennom fritt sykehusvalg. Det bør være medisinskfaglige grunner som gir prioriteringer i helsevesenet og ikke den som på ulike måter roper høyest. Siden det har blitt et så stort marked for både helseforsikringer og andre helsekøfirmaer, er nok dette et signal om at mye av tilliten i befolkningen til en rettferdig og faglig begrunnet avvikling av helsekøene, er svekket. Spørsmålet om fastlegen og sykehuset har gjort en god nok jobb i å formidle pasientens symptomer, funn og rettigheter, er nok også tilstede.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg er enig i at prioriteringen i helsetjenesten må baseres på medisinskfaglige vurderinger. Dette er også et grunnleggende prinsipp i regelverket for helsetjenesten. Helsetjenesten skal sørge for forsvarlig helsehjelp. Dette innebærer blant annet at pasienten skal ha nødvendig helsehjelp innen forsvarlig tid. Hva som er nødvendig helsehjelp og hva som er forsvarlig tid vil bero på en medisinskfaglig vurdering.

Helsetjenesten arbeider kontinuerlig for å redusere ventetider, unngå fristbrudd og sikre helhetlige pasientforløp. Det er viktig å ha et regelverk som understøtter dette. Ulike undersøkelser, tilsynsrapporter og tilbakemeldinger fra fagmiljøene tyder på at enkelte av bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2 ikke fungerer etter hensikten. Departementet arbeider derfor med et høringsnotat med forslag til endringer av enkelte av disse bestemmelsene. Hovedformålet med forslagene er å forenkle regelverket slik at dette bedre kan understøtte et forsvarlig pasientforløp og en riktigere prioritering av pasientene, samt mer helhetlige og sammenhengende tjenester.

Endringer i regelverket vil imidlertid ikke alene løse de utfordringer som helsetjenesten står ovenfor. Andre tiltak må derfor også vurderes. De regionale helseforetakene arbeider med å etablere gode pasientadministrative systemer som skal sikre at regelverket etterleves og bidra til bedre pasientforløp. Bedre opplæring i bruken av systemene er viktig i denne forbindelse. I den nye forskriften om helseinformasjonssikkerhet som ble fastsatt i juni 2011 (som ennå ikke er trådt i kraft) er det stilt krav om nødvendig opplæring i bruk av systemene.

Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene har samarbeidet om å utvikle prioriteringsveilederne som vil være et verktøy for mer likeverdig og forutsigbar prioritering av pasienter. For å bidra til en riktig prioritering av pasientene er det også viktig at henvisningene som sendes til sykehuset er av god kvalitet. Departementet har derfor i fastlegeforskriftens § 24 tatt inn bestemmelser som stiller krav til henvisningene fra fastlegene.

Fritt sykehusvalg har et potensiale når det gjelder å jevne ut ventetidene mellom sykehus. Informasjon til pasientene er en viktig forutsetning for at flere pasienter skal benytte seg av denne rettigheten. Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) åpnet i 2009 et veiledningssenter for at pasienter lettere skal finne frem til riktige helsetjenester og få oversikt over ventetid på ulike sykehus. Pasienter og pårørende kan også få informasjon om behandlingsstedenes tilbud, ventetider for ulike behandlingstilbud, kvalitetsinformasjon og informasjon om retten til fritt sykehusvalg gjennom www.frittsykehusvalg.no og fra pasientrådgivere på gratis telefonnummer 80041 004. Den offentlige helseportalen www.helsenorge.no inneholder også informasjon om behandlingstilbud og pasientrettigheter.

Pasient- og brukerombudene kan også bistå pasienter med informasjon om pasientrettigheter, råd om behandlingstilbud og veiledning om tidsfrister og klageadgang. Videre kan pasienten få hjelp av ombudet til å utforme klage til fylkesmannen, dersom pasienten opplever at hans rettigheter ikke er ivaretatt av helsetjenesten.

Departementet arbeider videre med en stortingsmelding om e-helse og en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten som også vil inneholde forslag til viktige tiltak for å bedre helsetjenesten.