Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1853 (2011-2012)
Innlevert: 31.08.2012
Sendt: 03.09.2012
Besvart: 10.09.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen varslet i budsjettet for 2012 at en ønsker en omlegging til en mer generell veibruksavgift, og at alle drivstoff skal ilegges veibruksavgifter etter energiinnholdet innen 2020.
Dersom det prinsippet legges til grunn, og man opprettholder bensinavgiften på dagens nivå, hva vil avgiften på strøm til elbiler bli pr. kWh?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I statsbudsjettet for 2012 framgår det at Regjeringen ønsker en omlegging til en mer generell veibruksavgift. Det framgår videre at alle drivstoff skal ilegges veibruksavgifter etter energiinnholdet i drivstoffet innen 2020. Jeg vil imidlertid understreke at det ikke er uttalt hva nivået på en slik generell veibruksavgift vil være.

Tabellen nedenfor viser dagens avgiftsnivå på bensin i kroner per kWh. Det er i anslagene tatt utgangspunkt i det teoretiske energiinnholdet i drivstoffet. (Fotnote) Dersom dagens nivå på veibruksavgiften på bensin skal legges til grunn, vil dette tilsvare en avgift på om lag 52 øre per kWh for strøm til bruk i elbiler. Tabellen viser også dagens avgiftsnivå på bensin i kroner per enhet utnyttet energi (kWh). Det er her lagt til grunn at virkningsgrad ved transport er 0,20 for bensin. For bensin tilsvarer dette i 2012 en avgiftssats på 2,60 kroner per utnyttet energienhet. Elektrisitet til bruk i transportmiddel har en virkningsgrad på 1,00.

Tabell 1: Veibruksavgifter på drivstoff i kroner per kWh. 2012

Produkt Avgift 2012 (kr/liter) Teoretisk energiinnhold (kWh/liter) Avgiftssats, kr per teoretisk kWh Virkningsgrad Avgiftssats,

kr per utnyttet kWh

Bensin 4,69 9,02389 0,5197 0,20 2,5987

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå

En veibruksavgift på bruk av elektrisitet i kjøretøy ville forutsette at det kunne etableres et system som gjorde det mulig å skille mellom elektrisitet som benyttes til veibruk og elektrisitet som benyttes til andre formål. Det ville knyttet seg store praktiske utfordringer til å etablere et slikt system.

---------------------------------------

Fotnote: 1 kWh tilsvarer 3,6 MJ

Lenke til svaret med tabell og fotnote i pdf-format