Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1854 (2011-2012)
Innlevert: 31.08.2012
Sendt: 03.09.2012
Besvart: 13.09.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Klimaforliket av 2008 anslo at Norge skulle kutte nasjonale CO2-utslipp med 15-17 mill. tonn CO2, tilsvarende ca. 2/3 av Norges selvpålagte CO2-kutt. Et nytt klimaforlik ble inngått i juni 2012.
Kan regjeringen tallfeste hvilke mål som nå gjelder, inkludert slå fast om 2/3 andelen fortsatt gjelder og om den er et minstekrav eller bare veiledende, hvor mye kuttambisjonene vil utgjøre i tonn CO2/år, og hva som blir måltallet for maks CO2-utslipp på norsk jord/sokkel i 2020?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: I april 2012 presenterte Regjeringen klimameldingen, Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk. I meldingen ligger målene fra klimaforliket i 2008 fast. Gjennom avtalen om klimameldinga som ble fornyet på Stortinget 11. juni 2012 sikret vi bred politisk enighet om hovedlinjene i klimapolitikken.

Basert på Statens forurensningstilsyns (nå Klima- og forurensingsdirektoratet) tiltaksanalyse, de sektorvise klimahandlingsplanene, samt eksisterende virkemiddelbruk, er det anslått som realistisk å ha et mål om å redusere utslippene i Norge med 13–16 millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til referansebanen slik den er presentert i Nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er inkludert. Dette innebærer i tilfelle at om lag halvparten og opp mot to tredjedeler av Norges totale utslippsreduksjoner tas nasjonalt. Stortingets behandling av klimameldingen innebar en ytterligere opptrapping av klimatiltakene (klimaforliket). Basert på en skjønnsmessig vurdering ble det lagt til grunn at de nye tiltakene i klimaforliket gjør det realistisk å anta ytterligere utslippsreduksjoner i Norge, og at intervallet for utslippsreduksjoner kunne økes til 15–17 millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til referansebanen slik den er presentert i Nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er inkludert. Dette innebærer i tilfelle at om lag to tredjedeler av Norges totale utslippsreduksjoner tas nasjonalt, jf. Innst. S. nr. 145 (2007–2008).

Dette ligger også til grunn for den nye enigheten i Stortinget i juni 2012.