Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1860 (2011-2012)
Innlevert: 03.09.2012
Sendt: 04.09.2012
Besvart: 10.09.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det vises til finansministerens svar på Dokument nr. 15:1671 (2011-2012). Statsrådens svar bekrefter at NOx fondet, slik det i dag praktiseres, ikke er i tråd med handlingsregelen for oljepenger, siden det i praksis kanaliserer oljepenger inn i fastlandsøkonomien uten at midlene går via Statens pensjonsfond utland.
Da er spørsmålet, var dette ukjent for regjeringen da man gikk inn for NOx fondet, eller hva var regjeringens begrunnelse for å omgå handlingsregelen i akkurat dette tilfellet?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I statsbudsjettet for 2007 foreslo Regjeringen en NOx-avgift som virkemiddel for å bidra til å redusere Norges utslipp i tråd med forpliktelsen i Gøteborgprotokollen. Avgiften ble innført fra 1. januar 2008. Inntektene fra NOx-avgiften fra olje- og gassvirksomheten på sokkelen og inngikk i netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten slik som andre skatter og avgifter fra denne virksomheten, og dermed som en del av avsettingen til Statens pensjonsfond utland.

Det var gjennom Stortingets behandling av 2008-budsjettet at ble det åpnet for at virksomheter som slutter seg til en avtale med myndighetene om å redusere NOx-utslippene, kunne få fritak fra avgiften. Denne muligheten omfattet også selskaper som utvinner olje og gass på norsk sokkel.

Miljøverndepartementet og 14 næringslivsorganisasjoner inngikk 14. mai 2008 en avtale om forpliktende reduksjoner av NOx-utslippene (NOX-avtalen 2008-2010). Virksomheter som sluttet seg til avtalen, fikk dermed rett til fritak fra NOx-avgiften for perioden 2008-2010.

Som en del av avtalen fra 2008 opprettet næringslivsorganisasjonene NOx-fondet for å bistå med å oppfylle deres forpliktelser i avtalen. Fondet får sine inntekter ved at virksomheter som er tilsluttet avtalen, betaler inn et beløp per kg utslipp av NOx. Styret av fondet beslutter betalingssatsene. Staten har ikke instruksjons- eller styringsrett over NOx -fondet.