Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1861 (2011-2012)
Innlevert: 03.09.2012
Sendt: 04.09.2012
Besvart: 12.09.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Da Statkraft høsten 2010 fikk tilført ny egenkapital gjorde kunnskapsminister og daværende SV-leder Kristin Halvorsen et stort poeng av at regjeringen vil nekte Statkraft ytterligere investeringer i gasskraftverk. Under oljeminister Borten Moe har regjeringen kommunisert ønske om å øke gasseksporten til EU.
Mener statsråden Statkrafts gasskraftrestriksjon harmonerer med ønske om økt bruk av norsk gass i Europa, og kan man forvente at Statkraft får positiv respons om de ønsker å investere i lønnsomme gasskraftprosjekt i EU?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Energieksport og handel med EU er svært viktig for norsk økonomi. Med en markedsandel på 20 pst. har Norge en helt sentral plass i Europas gassforsyning. Nærhet til markedene og vår effektive transportinfrastruktur gjør norsk gass konkurransedyktig. 7 eksportrørledninger samt LNG fra Snøhvit gir norske produsenter tilgang til hele det europeiske markedet. Ettersom bare 1/3 av de forventede gassressursene på norsk sokkel er produsert hittil, er det grunn til å tro at norsk gasseksport til Europa kan forbli på et betydelig nivå i flere tiår ennå.

Rammene for Statkrafts virksomhet ble behandlet av regjeringen og Stortinget i forbindelse med kapitalinnskuddet i selskapet høsten 2010, jf. Prop. 24 S (2010-2011). Som det fremgår av proposisjonen er regjeringen opptatt av at Statkraft fremover styrker sin posisjon innen fornybar energi, og med bakgrunn i dette ble det lagt til grunn at tilførselen av ny kapital ikke benyttes til oppkjøp av nye gasskraftverk.