Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1864 (2011-2012)
Innlevert: 04.09.2012
Sendt: 04.09.2012
Besvart: 10.09.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Hva vil statsråden gjøre for at det periodevis ikke skal være kilometervis med lange køer av langtransport inn i Norge ved Svinesund?

Begrunnelse

Time etter time og kilometer på kilometer i en uendelig langsom kø.
Det var situasjonen for flere yrkessjåfører som skulle over grensa fra Sverige søndag 2.9.2012 kl 17.45.
Jeg telte over 60 langtransporter, samt noen mindre kjøretøy.
Situasjonen var tilsvarende tidligere i år. Grunnen den gang var brannøvelse.
Flere av sjåførene var tydelig oppgitt og irriterte. Konsekvensene er at lossing blir forsinket og en arbeidsdag går tapt!
Avtalte vareleveranser blir ikke innfridd.
Jeg kjenner ikke årsaken til gårsdagens køer.
Fra tidligere er det oppgitt at Tollvesenet sliter med å få unna alle vogntogene som skal inn i landet.
Både personbiler og lastebiler ble rammet av trafikkproblemene.
Gårsdagen var en vanlig søndag og ingen dag hvor svensker har arbeidsdag og Norge har helligdag!
Situasjonen kan ikke fortsette slik.
Er det forhold som kan avhjelpe slik at Norge fremstår med en effektiv tollkontroll og samtidig har forståelse for næringsdrivendes situasjon, vil det ønske utenlandske transportører velkommen til Norge.
Og vi framstår som et land som har gode system for tollkontroll.
Med de lange køene som oppsto 2.9.2012 ser jeg heller ikke bort fra at personbiler som hadde noe å fortolle kjørte forbi. Det er heller ikke Norge tjent med!

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg er kjent med at det de siste månedene har oppstått utfordringer med trafikkavviklingen ved Svinesund. Toll- og avgiftsetaten har orientert departementet om at det er en rekke sammensatte faktorer som forårsaker situasjonen og at den kun i en begrenset grad forårsakes av ventetiden i selve tollekspederingen. Andre viktige faktorer til lange køer er ventetid hos de kommersielle spedisjonsfirmaene på Svinesund og begrenset kapasitet på parkeringsarealene.

Toll- og avgiftsetaten har siden 1. kvartal 2012 registrert at trafikken over landegrensen har økt betydelig. Det er også registrert større svingninger i trafikken og mer markante trafikktopper. I motsetning til mye annen aktivitet er søndag dagen med størst inngående vareførselstrafikk. Transporten startes ofte på kontinentet mot slutten av uken, for å kunne nyttiggjøre seg av mindre trafikkerte veier i helgene og sikre at varene er tilgjengelig for mottaker i Norge mandag morgen. Det er i tillegg indikasjoner på at stadig flere vogntog kjører uten full last, noe som igjen fører til flere vogntog totalt. Alt dette får store følger ved Svinesund som er det største landeveis grensepasseringssted til Norge.

Toll- og avgiftsetaten følge nøye med på trafikksituasjonen og iverksetter tiltak fortløpende for å håndtere trafikken på best mulig måte. Tollekspedisjonen på Svinesund har generelt kort ventetid, selv på dager med svært mye trafikk. Søndag 2. september var det en gjennomsnittlig ventetid i tollekspedisjonen på om lag 5-10 minutter i perioden med mest trafikk. Lengste registrerte ventetid var 18 minutter.

Mer enn en tredjedel av sjåførene som skal gjennom tollekspedisjon på Svinesund benytter imidlertid også spedisjonstjenester som utføres av kommersielle spedisjonsselskaper. På dager med mye trafikk kan det oppstå lange køer hos speditørene. Speditørene har oppgitt at den gjennomsnittlige ventetiden søndag 2. september var om lag 50 minutter.

Toll- og avgiftsetaten registrerer at det er en økning av sjåfører som har begrenset transportfaglig kompetanse og manglende relevante språkkunnskaper. Det er stadig flere som ikke har nødvendig dokumentasjon i orden når de ankommer grensen. Dette gir merarbeid for speditørene, som derfor må bruke mer tid på hver enkelt sjåfør. Sjåførenes vogntog blir denne tiden stående på parkeringsarealet på Svinesund. Det er ingen fysisk adskillelse mellom Toll- og avgiftsetaten og speditørene på dette parkeringsarealet. Ventetiden hos speditørene bidrar til å fylle parkeringsarealene, som igjen bidrar til kødannelse på E6.

Toll- og avgiftsetaten har også registrert at enkelte langtransportsjåfører tar sin pålagte hviletid på Svinesund. Dette er praktisk for sjåførene, men bidrar også til opphopning på parkeringsplassen.

Jeg anser det som uakseptabelt med vedvarende store kødannelser på landets viktigste innfartsåre. Det er uheldig for transportnæringen, irriterende for alminnelig reisende og kan vanskeliggjøre Toll- og avgiftsetatens arbeid. Toll- og avgiftsetaten er i løpende kontakt med speditørene på Svinesund og har bedt disse vurdere mulige tiltak, herunder å styrke sin bemanning. Videre har Toll- og avgiftsdirektoratet orientert departementet om ulike tiltak som etaten vurderer å gjennomføre for å imøtegå denne utfordringen. Blant tiltakene som vurderes er bommer inn og ut fra oppstillingsplassen for å hindre langtidsparkering samt utvidelse av de samlede parkeringsarealene ved Svinesund.