Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1868 (2011-2012)
Innlevert: 04.09.2012
Sendt: 05.09.2012
Besvart: 12.09.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): I brev av 22.12.2010 fra statsministeren til Kontroll- og konstitusjonskomiteen heter det "Arbeidsministeren har tidligere i høst varslet Stortinget om at det vil være naturlig med en gjennomgang av varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven som ble innført i 2007."
Nå er det gått nesten to år siden Stortinget ble informert.
Hva er resultatet av gjennomgangen?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: I januar i år har varslingsreglene i arbeidsmiljøloven virket i fem år. Det er lenge nok til at de nå kan evalueres. Jeg har derfor satt i gang et evalueringsprosjekt, som ble sendt ut på anbud i sommer. I forbindelse med dette arbeidet er partene i arbeidslivet, Arbeidstilsynet og en advokat med praktisk erfaring fra varslingssaker invitert med i en referansegruppe for prosjektet. Referansegruppen har bl.a. bidratt i prosessen med å utarbeide anbudet.

Selve anbudet består av ulike elementer; det skal gjennomføres en kunnskapsgjennomgang av eksisterende forskning og evalueringer, det skal gjøres undersøkelser av særskilte problemstillinger som er lite belyst i tidligere undersøkelser, for eksempel bruken av anonym varsling, praksis og erfaringer med varslingssaker hos utvalgte myndigheter skal gjennomgås samt at det skal foretas en gjennomgang og analyse av rettspraksis og ombudsmannspraksis når det gjelder varslingssaker.

Jeg kan for øvrig opplyse om at det foreligger en del forskning av relativt nyere dato om varsling og varslingsreglene, bl.a. rapporten ”Klanderverdig adferd og varsling i norsk arbeidsliv”, Psykologisk fakultet i Bergen (2008) og ”Med rett til å varsle…men hjelper det, og er det så lurt?”, FAFO (2010). Hovedfunnene i sistnevnte er bl.a. at varsling straffes sjeldnere og varslingen i Norge er mer effektiv enn i andre land, men at kunnskapen om varsling ikke er god nok. Det planlagte prosjektet vil naturligvis trekke veksler på den tidligere gjennomførte forskningen.

Fristen for å komme med anbud løper ut i disse dager, og det er satt av totalt 1,2 millioner kroner(eks. moms) til evalueringen. Sluttrapport skal foreligge 1. november neste år, og jeg ser frem til å se hva dette arbeidet vil fortelle oss om varslingsreglene og deres funksjon. Evalueringen vil følges opp i departementet, men det er selvsagt for tidlig å si noe om utfallet nå.