Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1873 (2011-2012)
Innlevert: 04.09.2012
Sendt: 05.09.2012
Besvart: 13.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til rapport bestilt av samferdselsdepartementet i forbindelse med ny anbudsrunde for flyruter på kortbanenettet i Nord-Troms og Finnmark hvor det er foreslått at navet i Vest Finnmark, som er Alta, utgår og erstattes av Tromsø. Da komiteen besøkte Finnmark og Troms kom det tydelig frem at fylkeskommunene i Troms og Finnmark ble fullstendig overkjørt ved tildeling av konsesjoner for perioden 2009 - 2013.
Hva vil statsråden foreta seg for å følge opp vedtak fra Fylkesting, KS og Vest og Øst-Finnmark regionråd, som tilsier to kortbane nav i Finnmark?

Begrunnelse

Både Fylkestinget i Finnmark, KS og Regionsrådene har alle slått fast at "Flystrømmen må styres inn mot Finnmarks stamflyplasser, Alta og Kirkenes. Tromsø vil ikke kunne fungere som et nav for Vest-Finnmark. Det vil svekke kommunikasjoner og gi et betydelig dårligere tilbud for befolkningen i region og indre Finnmark". Siden fylkeskommunene ble fullstendig overkjørt ved siste tildeling av konsesjoner, vil det derfor være svært interessant å høre hvilke tiltak Statsråden vil kunne gå inn i, for neste tildeling av konsesjoner som vil bli gjeldende fra april 2013. Som ivaretar ønskene fra nær sagt alle politiske nivå i Finnmark.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Nord-Norge har spesielle avstandsutfordringer og flytilbudet er derfor særlig viktig i dette området. Jeg er opptatt av å sikre et tidsmessig og godt flytilbud for folk og næringsliv i Finnmark og Nord-Troms.

Som et ledd i arbeidet med nytt anbud på regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms fra 1. april 2013, har Samferdselsdepartementet fått gjennomført en ekstern utredning av alternative ruteopplegg. Bakgrunnen for dette var at det i høringen fremkom et konkret forslag til et alternativt ruteopplegg fra Finnmark fylkeskommune.

Rapporten departementet har mottatt er ett av flere innspill i arbeidet med nytt anbudsopplegg og den har vært forelagt Finnmark og Troms fylkeskommune, aktuelle flyselskap og Avinor for kommentarer. Departementet vil foreta en vurdering av relevante alternativer på bakgrunn av alle innspill som har kommet.

Hvilke krav som skal stilles til ruteføring, kapasitet og rutetider fastsettes på bakgrunn av innkomne innspill, transporttilbudet i regionen og den samlede økonomiske rammen for statens kjøp av flyruter.

Før anbudet er lyst ut kan jeg ikke gå nærmere inn i hvilke kriterier som skal ligge til grunn for den kommende anbudskonkurransen.