Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1874 (2011-2012)
Innlevert: 04.09.2012
Sendt: 05.09.2012
Besvart: 11.09.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Hvor mange personer har tatt i bruk tilretteleggingsgarantien hittil i 2012, hvor mange tok den i bruk i 2011, og hvor store var de gjennomsnittlige utgiftene per person i de respektive årene?

Begrunnelse

Tilretteleggingsgarantien er en ordning som er ment å sikre arbeidstaker og arbeidsgiver trygghet for at personer med redusert funksjonsevne får nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging. Det er formålstjenlig med en oversikt over hvor mange personer denne garantien har omfattet, og om hvorvidt tallet har endret seg etter fremleggelsen av regjeringens jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Spørsmålene fra representanten Graham dreier seg om tilretteleggingsgarantien, som er en servicegaranti for brukere av Arbeids- og velferdsetaten. Tilretteleggings-garantien kan omfatte alle typer virkemidler og tjenester fra etaten, herunder ulike arbeidsrettede tiltak, hjelpemidler, oppfølging fra etaten, en egen kontaktperson mv.

Per 31.7.12 er det 1436 personer som har fått tilretteleggingsgaranti. På samme tidspunkt i 2011 hadde 346 personer fått garantien (samlet sett fikk 889 personer tilretteleggingsgaranti i 2011). Det betyr at det har vært en betydelig økning i antall personer som har fått tilretteleggingsgaranti hittil i 2012 sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen må ses i sammenheng med satsingen innen Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. I denne satsingen er tilretteleggingsgarantien et sentralt element.

Tilretteleggingsgarantien er en servicegaranti som ikke utløser egne midler i seg selv. Tilretteleggingsgarantien kan som nevnt omfatte alle typer virkemidler og tjenester fra Arbeids- og velferdsetaten. Det finnes ikke data som gjør det mulig å anslå samlede kostnader til tiltak og tjenester knyttet opp til hvorvidt en enkelt person har fått en tilretteleggingsgaranti fra Arbeids- og velferdsetaten eller ikke. En gjennomsnittspris kan derfor ikke beregnes.