Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1875 (2011-2012)
Innlevert: 04.09.2012
Sendt: 05.09.2012
Besvart: 13.09.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Vil miljøvernministeren være positiv til og åpne for skadefelling eller andre tiltak som kan få ulv bort fra boligfelter og bebygde strøk, når nærmiljøet føler at dette går utover livskvalitet og ulvens tilstedeværelse medfører skader på husdyr?

Begrunnelse

Gjennom den siste tiden har vi sett flere eksempler på at tilstedeværelse av ulv bekymrer befolkningen i Rømskog og Aurskog Høland. Den siste måneden har vi gjennom lokalmedia blitt servert oppslag om ulv som angriper hund på gårdsplass, ulv som følger etter eier og hund, ulv som beveger seg i hager og inntil hus, ulv drept 4 sauer, ulv fulgt etter folk på tur, ulv som sirklet rundt to turgåere i skogen og vært nærgående og til sist ulv som trolig har angrepet hest.
Alle disse episodene skaper frykt og usikkerhet i bygdene. Folk tør ikke gå ut, foreldre er redde for barna.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Naturmangfoldloven har to bestemmelser som gjelder uttak av vilt der det er nødvendig ut fra skadeforebyggende hensyn. Etter naturmangfoldloven § 17 kan vilt avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på person. Etter § 18 første ledd bokstav c) kan miljøforvaltningen fatte vedtak om uttak av blant annet vilt for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning. Sistnevnte bestemmelse er i samsvar med Bernkonvensjonen art. 9 nr.1. I tillegg inneholder naturmangfoldloven §§ 17 og 18 bestemmelser om uttak av vilt for å avverge skade på husdyr.

Vedtak etter § 18 første ledd c) kan være aktuelt der rovvilt oppholder seg i tettbebygd strøk, eller opptrer nærgående overfor mennesker. Videre er det vedtatt i rovviltforliket fra 2011 at det skal iverksettes tiltak, herunder felling, overfor dyr med unormal/sosialisert atferd, for å forhindre skade eller for å ivareta helse- og sikkerhetshensyn.

Etter rovviltforskriften § 13 siste ledd er det Direktoratet for naturforvaltning, eller den det bemyndiger, som kan iverksette felling av vilt når dette anses nødvendig for å ivareta offentlige interesser av betydning. Om et slikt vedtak skal fattes må det skje etter en konkret vurdering av om lovens vilkår i det aktuelle tilfellet er oppfylt. Ett vilkår er at det uttaket som tillates, ikke må true bestandens overlevelse. Vurderingen av dette beror på flere forhold. Videre er det et vilkår at formålet med å tillate uttak ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte. I dette ligger at andre løsninger må være vurdert.

Med andre ord har vi regler som regulerer denne formen for uttak, og som Direktoratet for naturforvaltning vil vurdere etter søknad eller ved eget initiativ.