Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1877 (2011-2012)
Innlevert: 05.09.2012
Sendt: 05.09.2012
Besvart: 13.09.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Signaldalselva i Storfjord kommune og omliggende elver er infisert av gyro. Mattilsynet har stengt elva for fiske og vannsport fordi det mangler desinfeksjonsstasjon. Grunneier i Signaldalen er organisert i et grunneierlag og et elvelag (under stiftelse) noe som har medført at desinfeksjonsstasjon på Lyngskroa er lagt ned siden mange av grunneiere i Signaldalen ikke er tilknyttet grunneierlaget.
Kan statsråden bidra til å få opprettet en desinfeksjonsstasjon for Signaldalselva og omliggende elver?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Uavhengig av om Gyrodactylus salaris er påvist eller ikke, er det en generell bestemmelse i § 45 i forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr som sier ”Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag, skal tørkes eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til deler av samme vassdrag.” Bestemmelsen er laget for å forebygge spredning av Gyro. Det er derfor vanlig at elveeierlag setter opp desinfeksjonsstasjoner for å sikre at fiske og annen vannsport kan foretas på en trygg måte i samsvar med regelverkets krav.

Jeg har fra Mattilsynet fått opplyst at det mange steder er praksis å innkreve et depositum ved kjøp av fiskekort, et beløp man vil få tilbakebetalt når man kan framvise kvittering for utført desinfeksjon når man forlater vassdraget etter endt fisking.

Dersom det er påvist en listeført sykdom, som for eksempel Gyrodactylus Salaris, kan Mattilsynet i tillegg opprette en kontrollsone for å hindre spredning av sykdommen. Reglene som skal gjelde i en slik kontrollsone fastsettes normalt som forskrift, jf begrunnelsen jeg ga i mitt svar på spørsmål nr. 1799 om padleforbud i Valldøla. Slik forskrift er for tiden under utarbeiding også for Signaldalselva/Skibotnelva.

Etablering og drift av desinfeksjonsstasjoner faller utenfor Mattilsynet ansvarsområde, men Mattilsynet har opplyst at de vil være behjelpelig med veiledning ved slik etablering hvis elveeierlaget eller andre ønsker å etablere en slik stasjon i området.