Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1882 (2011-2012)
Innlevert: 05.09.2012
Sendt: 06.09.2012
Besvart: 17.09.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I hvor mange tilfeller har eierskapsavdelingen i Nærings- og handelsdepartementet stemt imot lederlønnsordninger på generalforsamlinger de siste 10 årene?

Begrunnelse

I svaret bes oppgitt årstall for stemmegivning og navn på de selskap man har stemt imot.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det er styrets ansvar i et aksjeselskap å ansette og fastsette lønn for selskapets daglige leder. Den konkrete avlønningen er således ikke et tema på selskapenes generalforsamlinger.

Styrene i allmennaksjeselskaper har imidlertid fra og med 2007 vært forpliktet etter allmennaksjeloven (jf. allmennaksjeloven § 6-16a) til årlig å legge fram for generalforsamlingen en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for rådgivende avstemming eller godkjenning. Erklæringen skal inneholde retningslinjer som angir hovedprinsippene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse i det kommende regnskapsåret. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring. Det holdes en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen. Retningslinjer om aksjebasert avlønning, herunder tildeling av opsjoner skal imidlertid godkjennes av generalforsamlingen.

Nærings- og handelsdepartementet forvalter statlige eierandeler i syv allmennaksjeselskaper. Departementet har i tre tilfeller stemt imot styrets lederlønnserklæring i rådgivende avstemninger, og da også hatt protokolltilførsler som forklarte statens stemmegivning. Dette skjedde på generalforsamling i DnB NOR ASA i 2007 og i Eksportfinans ASA i 2007 og 2008. I elleve andre tilfeller har Nærings- og handelsdepartementet hatt protokolltilførsler knyttet til lederlønnserklæringene, uten å stemme mot. Det har i denne perioden ikke vært fremmet forslag om nye opsjonsordninger eller annen aksjebasert avlønning i strid med retningslinjer for godtgjøring av ledende ansatte i selskap med statlige eierandeler.

I tråd med Eierskapsmeldingen (Meld. St. 13 (2010-2011)) Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap i en global økonomi), som Stortinget behandlet 9.6.2011, skal også heleide statlige selskaper og statsdominerte selskaper som ikke defineres som små foretak fra og med 2012 fremlegge en lederlønnserklæring fra styret for behandling på ordinær generalforsamling, tilsvarende som for allmennaksjeselskaper. Nærings- og handelsdepartementet stemte i 2012 ikke i mot lederlønnserklæringene i noen av disse selskapene, men hadde protokolltilførsel i ett av tilfellene.