Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1884 (2011-2012)
Innlevert: 05.09.2012
Sendt: 06.09.2012
Besvart: 11.09.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Statistisk Sentralbyrå offentliggjorde 4.september 2012 statistikk for grensehandel 2. kvartal 2012. Tallene viser nok en gang en økning i handelslekkasjen til Sverige. Dette representerer tapt verdiskaping og tapte arbeidsplasser i norsk varehandel og næringsmiddelindustri.
Når vil statsråden legge til rette for en grensehandelspakke for å sikre gode rammevilkår for norsk varehandel og næringsmiddelindustri generelt og spesielt i de regionene handelslekkasjen er størst?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Ifølge Statistisk sentralbyrå handlet nordmenn for 11,7 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i ettårsperioden fra 3. kvartal 2011 til og med 2. kvartal 2012. Dette er en økning på litt over 8 prosent fra forrige firekvartalsperiode. Tallene er basert på en utvalgsundersøkelse, og Statistisk sentralbyrå påpeker at det er stor usikkerhet rundt kvartalstallene.

Grensehandelen mellom Norge og Sverige blir i første rekke influert av prisforskjeller og av forskjeller i vareutvalg, jf. mitt svarbrev av 3. juli 2012 til Dokument 8:117 S (2011-2012) om hvordan grensehandel kan reduseres. Det relative prisnivået mellom Norge og Sverige blir blant annet påvirket av det generelle lønns- og kostnadsnivået i landet, av ulikheter i skatter og avgifter, av tollvernet på landbruksprodukter og av endringer i valutakurser. I tillegg til å sikre staten inntekter skal avgiftene på typiske grensehandelsvarer som alkohol og tobakk bidra til redusert forbruk av helseskadelige produkter. Samtidig må ikke avgiftsnivået bli så høyt at negative og utilsiktede virkninger på illegalt forbruk og grensehandel blir for store.

Regjeringen legger vekt på å føre en økonomisk politikk som understøtter en fortsatt balansert utvikling i norsk økonomi. Det er viktig for norsk næringsliv.