Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1887 (2011-2012)
Innlevert: 06.09.2012
Sendt: 06.09.2012
Besvart: 19.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Statsministeren åpner 7.9.2012 Jondalstunnelen på Fv 107 i Hordaland. Av samlet finansieringsplan på 760 mill. kr for prosjektet er det statlige bidraget på 52 mill. kr og fra Hordaland Fylkeskommune hele 567 mill. kr. Bilistenes nettobidrag til prosjektet er 83 mill. kr.
Hvilke skatte- og/eller avgiftsmessige inntekter medfører gjennomføringen av prosjektet for staten?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: For noen år tilbake var det en post på Samferdselsdepartementets budsjett som kunne nyttes til tilskudd til fylkesvegformål (post 60). Fra og med 2001 ble midlene innlemmet i rammetilskuddet til fylkeskommunene, men med en overgangsordning på fem år. Dette innebar at det var adgang til å prioritere tilskudd på inntil 50 mill. kr til fylkesvegprosjekter innenfor fylkesfordelt ramme til øvrige riksveger for perioden 2002- 2005. For prosjektet Jondalstunnelen ble det åpnet for å utvide ordningen til også å omfatte perioden 2006-2009. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2005 bevilget Stortinget 30 mill. 2005-kr til Jondalstunnelen, samtidig som det var en forutsetning at resten av det statlige tilskuddet på til sammen 50 mill. kr ble prioritert innenfor fylkesfordelt ramme til øvrige riksveger i Hordaland for perioden 2006-2009. Hordaland fylkeskommune fulgte opp dette, slik at det statlige bidraget til Jondalstunnelen ble på til sammen 52 mill. kr i 2008-prisnivå.

All aktivitet genererer skatter og avgifter, ikke bare dette prosjektet. Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i Norge. Dersom Jondalstunnelen ikke hadde blitt bygd, ville de som har vært sysselsatt på prosjektet, derfor etter all sannsynlighet vært sysselsatt i annet arbeid. Følgelig ville statens inntekter som følge av skatt og arbeidsgiveravgift etter all sannsynlighet vært de samme også uten bygging av Jondalstunnelen. Merverdiavgiften får fylkeskommunen refundert på vanlig måte. Jeg kan derfor ikke se at gjennomføringen av dette prosjektet har medført ekstra skatte- eller avgiftsinntekter for staten.