Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1889 (2011-2012)
Innlevert: 06.09.2012
Sendt: 06.09.2012
Besvart: 13.09.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Det vises til besvarelse av 08.06.2012, jf. Dokument nr. 15:1549 (2011-2012).
Vil statsråden ta initiativ til å innlede en dialog med Meråker kommune og reindriftsstyret, og gjennom et slikt initiativ bidra til å finne en varig løsning på utfordringen slik at man i fremtiden både kan drive reinnæring, og gjennomføre fjellvandringsløpet i Meråker kommune?

Begrunnelse

Det vises til skriftlig spørsmål av den 07.06.2012 og besvarelse 15.06.2012, jf. Dokument nr. 15: 1549 (2011-2012).
Meråker Mountain Challenge 2012 (MMC 2012)gikk av stabelen 21. juli til 23. juli d.å. Dette er et vandreløp som går over 90 km, og er for alle aldersgrupper. Siden høsten 2010 og frem til i dag har det vært flere møter og stor uenighet mellom MMC og Feren reinbeitedistrikt (FRD) om løpet kan avholdes, når det skal avholdes og hvordan det skal avvikles.
I handlingsplanen for omstilling Meråker 2006 - 2011 heter det blant annet under punktet - Arrangement og idrettsbasert reiseliv, at det er ønskelig og bidra til å utvikle "Meråkernavnet" som merkevare. Dette innebærer at man blant annet ønsker å støtte utvikling av sommeraktiviteter (Idrett og annet) for både barn og ungdom, men også for familier med tanke på helårs turisme.
I forkant av årets arrangement ble det omsider enighet mellom Reindriftsstyret og arrangøren om at løpet kunne gjennomføres med maks 25 deltakere. Arrangøren forholdt seg til inngått avtale. I etterkant av arrangementet har (FRD) på nytt tatt til ordet for at man ikke vil tillate at løpet gjennomføres neste år. At man årlig må drive en kamp for å få lov til å arrangere fjellvandringen hvor målet er å bestige en del fjelltopper på sommeren, kan for de aller fleste oppfattes som urimelig. Det understrekes at heller ikke årets løp kom til hinder for reindriftsnæringen, og det ble ikke observert en eneste rein under løpet.
Det vises til bestemmelsene i Lov av 15. juni 2007 nr. 40 Om reindrift (Reindriftsloven), § 65 Ferdsel i områder hvor rein beiter, som har følgende ordlyd:
"De som ferdes i området hvor rein beiter, plikter å vise hensyn og opptre med varsomhet slik at reinen ikke unødig uroes eller skremmes under beiting, flytting, mv. Særlig hensyn skal vises i forbindelse med reinens brunsttid, kalving, merking, skilling og slakting".
Med bakgrunn i denne lov uttaler daværende landbruksminister Lars Peder Brekk i sitt svar på spørsmål, Dokument 15: 1549 (2011-2012):
"Områdestyret kan, etter anmodning fra vedkommende distriktsstyre eller fra reineierne i området, stille krav for eller nedlegge tidsbegrenset forbud mot større arrangementer, idrettsstevne, jakthundprøve eller liknende virksomhet som kan være til særlig skade for reindriften".
Det hadde vært interessant og fått vite hva landbrusministeren legger i begrepet større arrangement, og idrettstevne. Snakker man her om 30, 50, eller 100 deltakere.
Essand reinbeitedistrikt som er nabodistriktet har ikke hatt innsigelser til den delen av løpet som går gjennom deres distrikt. Det kan også nevnes at det er flere turisthytter og turistløyper gjennom dette reinbeitedistriktet, og hvor det ferdes flere 100 turglade mennesker i sommermånedene, uten at dette har vært noe problem for reindriftseierne i dette området.
Undertegnede mener det blir håpløs situasjon om man hvert eneste år må kjempe igjennom arrangementet. Skal man kunne videreutvikle og skape en årlig tradisjon knyttet til denne fjellvandringen vil det være avgjørende at man sikres en forutsigbarhet om at løpet kan avvikles årlig.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: I begrunnelsen vises det til at det hvert år er uenigheter mellom arrangøren av fjellvandringsløpet og reindriften om dette arrangementet, og at det er nødvendig med en forutsigbarhet for arrangørene om at løpet kan avvikles årlig. I den forbindelse etterspør representanten Eriksson mitt initiativ til å bidra til å finne en varig løsning.

Innledningsvis vil jeg, som tidligere landbruks- og matminister også gjorde i sitt svar i juni, framheve at det i slike saker er nødvendig med en balansert vurdering og avveining av ulike hensyn og interesser. Dette krever tett dialog og kontakt mellom partene.

Jeg er kjent med at både Reindriftsstyrets leder og Reindriftsforvaltningen gjennom det siste året forut for årets arrangement har deltatt på flere dialog- og evalueringsmøter der arrangør, reinbeitedistriktet og Meråker kommune har deltatt. Dette til tross oppstod det også i år uenighet mellom partene, slik at saken kom inn som en klagesak for Reindriftsstyret. Reindriftsstyrets vedtak i klagesaken innebar imidlertid at arrangementet kunne gå som planlagt.

Jeg er helt enig med representanten Eriksson i at de konflikter og uenigheter man har hatt i denne saken er uheldige, og da for alle parter i saken. Jeg er imidlertid kjent med at både Reindriftsforvaltningen, arrangøren og Meråker kommune vil forsterke sitt engasjement for bl.a. å bringe dialogen mellom partene inn i et konstruktivt spor i den hensikt å unngå liknende forløp senere år. Jeg mener videre at det er mest hensiktsmessig at denne dialogen ivaretas av nettopp disse partene.

Representanten Robert Eriksson ber også om mitt syn på begrepet ”større arrangement og idrettsstevne” (jfr. reindriftsloven § 65), og at jeg skal angi antall deltakere. En slik konkretisering vil avhenge av mange forhold, bl.a. hvilken driftsperiode reindriften er inne i når arrangementet avvikles. På generelt grunnlag er det derfor verken ønskelig eller mulig å svare konkret.

Av nevnte bestemmelse i reindriftsloven fremgår det at ”særlig hensyn skal vises i forbindelse med reinens brunsttid, kalving, merking, skilling og slakting”. Dette innebærer at man i hvert enkelt tilfelle må foreta en konkret vurdering, og at omfanget av det som er akseptabelt deltagernivå vil kunne variere. God dialog og tidlig kontakt forut for avviklingen av slike arrangement er en nødvendig forutsetning for å unngå konflikter for framtiden.