Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1890 (2011-2012)
Innlevert: 06.09.2012
Sendt: 06.09.2012
Besvart: 13.09.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Antall prøver som har kommet til patologilaboratoriene har økt med om lag 15 prosent de siste fem årene, mens antall legestillinger har vært uendret.
Hvordan ser tallene ut for antall legestillinger både på lis- (leger i spesialisering) og spesialistnivå ut for første og andre tertial av 2012 sammenlignet med tallene for 2008 i oppdragsdokumentet?

Begrunnelse

I den senere tid har det kommet frem i media at ventetid på behandling for kreft har vært økende. Regjeringen har tidligere sagt at det ikke skal gå mer enn 20 dager fra en kreftpasient får henvisningen overlevert sykehuset til behandlingen er startet. Beregninger gjort i fagmiljøene, viser at det er en flaskehals innen patologien som gjør at man må vurdere prøvesvarene innen seks dager om 20- dagersfristen skal overholdes. I spørsmål fra representant Dåvøy dokument nr. 15:1349 (2011- 2012) besvarte statsråden at hun nå ventet inn oppdragsdokumentet for 2012 med hensyn på alle regionale helseforetak om å rapportere status innen patologi og rekrutteringssituasjonen for patologer innen utgangen av 2. tertial.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg ba i oppdragsdokumentet for 2012 om rapportering fra de regionale helseforetakene på status og rekrutteringssituasjonen for patologer. Helseforetakene hadde frist til utgangen av 2. tertial på denne rapporteringen. Det er litt tidlig å kunne gi en samlet framstilling, da departementet foreløpig ikke har i hende en samlet rapportering fra de regionale helseforetakene. Helsedirektoratet har innhentet foreløpig informasjon om saken, og har fått tilbakemelding fra tre regionale helseforetak. Rapportering fra alle helseforetakene er en forutsetning for at jeg kan gjennomføre en helhetlig vurdering av personellsituasjonen innen patologi.

Den informasjonen Helsedirektoratet så langt har innhentet, bekrefter det situasjonsbildet vi er kjent med fra tidligere. Helseforetakene opplever fortsatt utfordringer når det gjelder rekruttering av patologer. Samtidig er det oppløftende at helseforetakene er i gang med å iverksette tiltak for å avhjelpe situasjonen. Helseforetakene har iverksatt tiltak for å forbedre rekrutteringen av patologer. Det har også blitt iverksatt tiltak for utdanning av patologer i foretak som opplever rekrutteringsutfordringer.

Helsedirektoratet har, på bakgrunn av de foreløpige tallene, informert meg om at det har vært en økning i antall patologistillinger i helseforetakene på nesten fire prosent i perioden fra 2008 til 2012. Helsedirektoratet har også informert meg om at dette tallet ikke inkluderer hjemler som helseforetakene selv kan fordele per spesialitet. Økningen i antall patologistillinger kan derfor være høyere dersom helseforetakene har prioritert å opprette stillinger i patologi.

Som nevnt i svaret på spørsmål nr. 1349 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy, vil jeg avvente den samlede rapporteringen fra de regionale helseforetakene før jeg vurderer ytterligere tiltak som kan bidra til å forbedre patologitjenestene.