Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1900 (2011-2012)
Innlevert: 10.09.2012
Sendt: 10.09.2012
Besvart: 14.09.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ringvirkningene av den økonomiske krisen i Europa og Verden forøvrig viser seg nå overfor norsk konkurranseutsatt og eksportrettet industri.
Kan statsråden redegjøre for når en kan forvente at det foreligger en strategi for å sikre norsk eksportindustri langsiktige og forutsigbare rammevilkår gjennom denne økonomiske resesjonen?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Gode vilkår for norsk konkurranseutsatt og eksportrettet industri er noe som opptar både meg og regjeringen. Regjeringen har en aktiv politikk for vekst og verdiskaping som er tilpasset industriens utfordringer. Vi vil at norske bedrifter også i årene fremover skal være blant de ledende i sine bransjer og nisjer i den globale konkurransen. Vi må ha høyproduktive og lønnsomme bedrifter med god omstillings- og nyskapingsevne. En forutsetning for dette er gode og forutsigbare rammevilkår.

Ved å føre en ansvarlig økonomisk politikk legger regjeringen grunnlaget for at norsk næringsliv kan videreutvikle seg. I flere internasjonale markeder som er viktige for norsk næringsliv er det knyttet usikkerhet til den økonomiske og finansielle utviklingen. Vi følger derfor utviklingen nøye, slik at det kan vurderes nye tiltak dersom det skulle vise seg å bli nødvendig.

Regjeringen har allerede iverksatt en rekke tiltak for å bedre industriens kraftvilkår, inkludert utbygging av ny kraft, sikring av god kraftbalanse og særskilte tiltak rettet mot kraftintensiv industri. Regjeringen legger også vekt på å tilby eksportnæringen gode låne- og garantiordninger. 25. juni lanserte jeg statens nye selskap for eksportfinansiering, Eksportkreditt Norge AS. Selskapet har vært operativt fra 2. juli 2012, og det sikrer et robust og konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud for norsk næringsliv.

Regjeringen har dessuten nylig besluttet at det innenfor rammene av EUs retningslinjer for statsstøtte skal etableres en ordning for kompensasjon av indirekte kvotekostnader i Norge. Formålet med ordningen er å hindre at norsk industri flytter sin virksomhet til land med en mindre aktiv klimapolitikk. Ordningen vil lette byrdene for den kraftintensive industrien og bidra til å styrke bredden i industrien. Dermed unngår vi å motvirke en offensiv norsk og europeisk klimapolitikk ved at våre industribedrifter flytter ut.

Regjeringens næringspolitikk sikrer således norsk industri langsiktige og forutsigbare rammevilkår.