Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1893 (2011-2012)
Innlevert: 07.09.2012
Sendt: 10.09.2012
Besvart: 19.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden vurdere å instruere statens vegvesen til å avvente skilting til ny E-39 over Kvivsvegen til etter at rassikringen av Hjartåberget er ferdigstilt i 2013, slik både lokale myndigheter og departementet tidligere har signalisert at man ønsker?

Begrunnelse

I slutten av september åpner Kvivsvegen mellom Hornindal og Volda. Vegen er en del av ny fremtidig E-39 og blir en viktig veg både nord/sør og ikke minst øst/vest.
Hele parsellen over Kvivsvegen blir imidlertid ikke ferdigstilt før også ny tunell i Hjartåberga ferdigstilles i 2013. Hjartåberget har i årevis vært en rasfarlig strekning og ny tunell er derfor et viktig bidrag til at den fremtidige E-39 skal være en trygg strekning.
På bakgrunn av at Hjatåberga ikke blir ferdigstilt før i 2013 ble det besluttet å flytte tidspunktet for omklassifisering som opprinnelig skulle være sammenfallende med åpningen av Kvivsvegen til etter at også rassikringen av Hjartåberga er ferdigstilt.
Denne løsningen har lokal tilslutning fra Volda Kommune og fra Nordfjordrådet som består av syv kommuner i Nordfjorregionen.
Dette er bakgrunnen for at departementet flyttet omklassifiseringstidspunkt fra 2012 til 2013.
På tross av dette vedtaket har statens vegvesen nå skiltet den nye traseen med skilt med stiplet linje mot E-39. Det hevdes fra Statens vegvesen sin side at dette er en liten kuriositet som er gjort for å gi bilistene mulighet for å benytte den nye vegstrekningen.
Som statsråden er kjent med gleder undertegnede seg stort over et hvert nytt vegprosjekt som er ferdigstilt. Kvivsvegen er spesielt gledelig all den tid vegen også er bompengefri.
Jeg undrer meg likevel over at Statens vegvesen gjør alt de kan for å lede trafikk inn på en vegstrekning som det fortsatt skal foregå vegarbeid på frem til i 2013. Spesielt når dette skjer i strid med signal både fra kommuner i regionen og fra departementets egne signal om at man ønsker en ferdigstilt rasfri strekning før man gjør omklassifisering.
Et annet moment er at man ved å utsette omklassifisering til etter at Hjartåberga ferdigstilles i 2013 også har større rom får å gjøre tiltak i Volda sentrum som mange frykter vil fremstå som en flaskehals på den nye E-39.
Jeg oppfordrer på bakgrunn av dette statsråden til å vurdere om Statens vegvesen bør instrueres til å avvente skilting av ny E-39 over Kvivsvegen til etter at rassikringen av Hjartåberget er ferdigstilt.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I følge Statens vegvesen opprettholdes dagens E39 gjennom Stigedalen som riksveg med uendret vegnummer inntil skredsikringen av Hjartåberga blir ferdig høsten 2013. Det er videre lagt opp til at dagens vegvisningsskilt i Volda og på Hjelle opprettholdes uendret fram til høsten 2013, i håp om at de fleste reisende langs E39, både sørfra og nordfra, fortsatt vil velge å kjøre via Stigedalen og ferjesambandet Volda – Folkestad.

Ved Kjøs bru har Statens vegvesen valgt å sette opp vegvisningsskilt som informerer reisende på rv 15 østfra over Stryn om at de kan kjøre den nye Kvivsvegen mot Volda. Statens vegvesen har valgt å gjøre dette fordi det kan oppfattes som svært urimelig at trafikantene ikke blir informert om at det finnes et nytt alternativ som gir betydelig kortere reisetid enn via Stigedalen.

Siden Kvivsvegen er bygd som riksveganlegg, har Statens vegvesen valgt å skilte den nye vegen som E39. Dette er imidlertid avgrenset til den nye vegstrekningen mellom Grodås og Geitvika og har ingen betydning for bilistenes vegvalg.

Etter min vurdering viser dette at Statens vegvesen forsøker å begrense trafikken over Kvivsvegen fram til skredsikringen av Hjartåberga blir ferdig høsten 2013. I hvilken grad vi får den ønskede begrensningen, vil ikke bare bero på endringer i skiltingen i forbindelse med åpningen av Kvivsvegen, men også på de reisendes vegvalg utfra lokalkunnskap og bruk av bilbaserte navigasjonssystemer.