Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1894 (2011-2012)
Innlevert: 07.09.2012
Sendt: 10.09.2012
Besvart: 26.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I følge Aftenposten 6.9.12 dokumenterer en rapport utarbeidet av Deloitte at Jernbaneverket før arbeidene i Oslotunnelen i sommer visste at man ikke hadde utstyret man trengte for å skifte ut jernbanesvillene. Når man i tillegg vet at JBV i flere år har vært med å utvikle svillene, er det underlig at man ikke hadde utstyret til å gjøre jobben.
Hva vil statsråden foreta seg overfor JBV, og hva blir ekstrakostnaden i forbindelse med denne feilen, evt. når blir tallene tilgjengelig?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Svillene som ble levert til Oslotunnelen hadde en ny type festemekanisme for skinner. Endringene var kjent og akseptert av JBV. Da arbeidene i Oslotunnelen skulle startes opp i sommer viste det seg at utstyret som skulle brukes til å legge svillene, ikke passet til den nye festemekanismen. Jernbaneverket besluttet da å utsette den planlagte utskiftingen av skinner og sviller i tunnelen.

Da Samferdselsdepartementet ble kjent med problemet rett før arbeidene skulle startes opp i sommer, tok vi saken opp med Jernbaneverket og ba blant annet om en forklaring. Det ble gitt tilbakemelding om at Jernbaneverket da den 11. juni 2012 ble kjent med at det hadde blitt levert sviller med feil spesifikasjon, iverksatte undersøkelser for å se om det var mulig å endre entreprenørens utstyr eller framskaffe en annen maskin i Europa innenfor rammen av kontrakten som var inngått. Dette viste seg ikke å være mulig innenfor den korte tiden som var til rådighet før sommerstengingen skulle iverksettes. Det måtte gjennomføres en omfattende replanlegging dersom en annen arbeidsmetode skulle benyttes. Dette ville i tilfelle få konsekvenser for gjennomføringen av alle de øvrige aktivitetene som skulle gjennomføres under sommerstengingen. Jernbaneverket besluttet derfor ikke å gjennomføre skinne- og svillebytte i Oslotunnelen.

Samferdselsdepartementet fikk opplyst at arbeidsmengden med sville- og skinne- leggingen i Oslotunnelen utgjorde ca. 20 pst av de samlede aktivitetene som skulle gjennomføres under sommerstengingen. Totalkostnaden for skinne- og svillebytte var beregnet til ca. 50 mill. kr, hvorav ca. halvparten var arbeidskostnader og halvparten utgjorde kostnader for materiellanskaffelser (skinner og sviller).

Jernbaneverket engasjerte i ettertid Deloitte Norge AS for å få gjennomført en uavhengig undersøkelse av saken. Rapporten fra Deloitte konkluderer med at det har vært svikt i den interne kommunikasjonen mellom tre enheter i Jernbaneverket. Med utgangspunkt i rapporten vil Jernbaneverket nå gjennomgå sine interne rutiner, vurdere innskjerpinger og avklare om det er grunnlag for sanksjoner for brudd på fastlagte prosedyrer og bestemmelser.

Prosjektet fikk gjennomført planlagt sporvekselbytte i Oslotunnelen. Det ble samtidig gjort tiltak på de gamle skinnene for å redusere muligheter for signalfeil, (100 isolerte skjøter ble byttet ut med nye) sammen med andre sportekniske tiltak. Halvparten av kontrakten med entreprenøren ble utført som planlagt. De ubrukte svillene som ble bestilt til prosjektet, vil bli brukt på andre prosjekter og vil derfor ikke medføre ekstra- utgifter for Jernbaneverket. Samferdselsdepartementet har fått opplyst at det pågår forhandlinger mellom Jernbaneverket og entreprenøren om dokumenterte utgifter og tapt fortjeneste for entreprenøren som følge av at hele kontrakten ikke kunne gjennom- føres som planlagt. Jernbaneverket regner med at forhandlingene kan sluttføres i inneværende måned. Det kan på nåværende tidspunkt derfor ikke gis noe eksakt svar på hva dette har betydd i form av ekstrakostnader for Jernbaneverket.

På grunn av situasjonen som oppstod i sommer planlegger Jernbaneverket med å foreta skinnebytte i Oslotunnelen som en del av det ordinære vedlikeholdet i 2013. Behovet for svillebytte vil Jernbaneverket vurdere på nytt. Samferdselsdepartementet har vært tydelig på at det ikke er aktuelt med en ny lang stenging av togtrafikken for å gjennomføre skinne- og svillebytte i Oslotunnelen. Jernbaneverket har bekreftet at dette ikke vil bli tilfelle.

Samferdselsdepartementet vil i styringsdialogen med Jernbaneverket forsikre seg om at etaten i nødvendig grad tar lærdom av denne uønskede hendelsen.