Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1895 (2011-2012)
Innlevert: 07.09.2012
Sendt: 10.09.2012
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 18.09.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Mener statsråden at det er fornuftig å innskrenke innvandring av faglærte til kun å gjelde stillinger som "er av en slik art at den krever kompetanse som faglært" - slik at UDI ikke kan gi opphold selv om en arbeidssøker er ønsket av arbeidsgiver på grunn av relevant kompetanse, eller vil statsråden ta initiativ til å endre rundskriv om oppholdstillatelse til faglærte slik at kravene til kompetanse i større grad kan bestemmes av arbeidsgiverne?

Begrunnelse

Etter utlendingsforskriften har arbeidstakere som minst er fagutdannet tilsvarende videregående skoles nivå, har fagbrev eller har utdanning fra høyskole eller universitet eller har spesielle kvalifikasjoner, rett til oppholdstillatelse dersom ”a) kompetansen anses som relevant for stillingen, b) det foreligger godkjenning eller autorisasjon fra relevant fagmyndighet i yrker hvor det er kvalifikasjonskrav i lov eller forskrift, og c) arbeidstakeren omfattes av kvoten for faglærte og spesialister, jf. § 6-12. ”
Undertegnende er kjent med rundskriv om oppholdstillatelse til faglærte mv. (RS 2010-113). I dette rundskrivet innskrenkes en arbeidstakers rett til opphold etter utlendingsforskriften. Mens forskriften sier at kompetansen må ”anses som relevant for stillingen” sier rundskrivet at ”den tilbudte stillingen må være av en slik art at den krever kompetanse som faglært, jf. utf. § 6-1 første ledd, og at søkeren må ha nettopp denne kompetansen.” I brev fra arbeidsministeren til Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, datert 13. september 2011, skriver imidlertid arbeidsministeren: ”Tidligere skulle UDI også vurdere om kompetansen var nødvendig. Kravet er myket opp og endret til om den er relevant for den aktuelle stillingen.” Lise Christoffersen sa fra Stortingets talerstol under behandlingen av samme sak at ” I dag skal UDI kun vurdere om denne kompetansen er relevant, ikke om den er nødvendig, slik det var før. Den vurderingen som gjenstår, er for å sikre oss mot forsøk på sosial dumping.”
Undertegnede kan ikke se at dette er helt riktig, da UDI også skal vurdere om stillingen er av en slik art at den krever kompetanse som faglært.
Undertegnede er gjort oppmerksom på at dette rundskrivet begrenser faglært innvandring som er etterspurt av arbeidsgivere, for eksempel i barnehager. Etter barnehageloven skal barnehagen skal være et pedagogisk tilbud og bemanningen skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. En skulle tro at det derfor var ønskelig med ansatte i barnehager som hadde pedagogisk bakgrunn. Likevel er undertegnende kjent med at det avslås oppholdssøknader fra utlendinger med relevant faglig bakgrunn fordi den aktuelle stillingen (assistent) ”normalt ikke krever faglig kompetanse”. Så selv om UDI innrømmer at ”søkerens kompetanse må anses som relevant for stillingen”, så avslås søknad om opphold. Arbeidssøkeren er svært ønsket som arbeidstaker, hun anses av arbeidsgiver som en ressurs i barnehagen og hun oppfyller kravene etter ordlyden i utlendingsforskriften § 6-1.
Statsråd Kristin Halvorsen har i et intervju med Fædrelandsvennen vist til at det skulle bygges 19 300 barnehageplasser, og sa: ”Nå står det ikke på penger. Det er arbeidskraften som er utfordringen.” Det er undertegnede helt enig i. Undertegnede er imidlertid også opptatt av at vi trenger faglært innvandring. Undertegnede vil vise til at det er bred politisk enighet om at det er behov for faglært innvandring og at det er viktig med gode administrative rutiner og effektiv saksbehandling for ikke å lage unødige hindringer for nødvendig rekruttering utenfra. Undertegnede er spørrende til om rundskriv om oppholdstillatelse til faglærte mv er i tråd med stortingsflertallets ønsker på dette området.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Regjeringas hovedstrategi for å møte framtidig etterspørsel etter arbeidskraft, ved å mobilisere innenlandsk arbeidskraft. Samtidig gir Norges deltaking i det åpne arbeidsmarkedet innenfor EØS-området gir stor tilgang til europeisk arbeidskraft og kompetanse.

Som supplement til dette er det lagt til rette for rekruttering av arbeidskraft på faglært eller høyere nivå fra tredjeland. Behov for ufaglært arbeidskraft kan som hovedregel rekrutteres innenlands eller fra EØS-området.

Regjeringen har derfor gjort det enklere for arbeidsgivere å rekruttere faglærte fra tredjeland. Som stortingsrepresentant Skei Grande viser til, kreves det nå at kompetansen ”må anses relevant for stillingen”. Tidligere var vilkåret strengere, nemlig at kompetansen måtte anses som nødvendig for virksomheten. Formålet med endringen var ikke å åpne for at arbeidsgivere skal kunne rekruttere faglærte tredjelandsborgere til ufaglærte stillinger. Formålet var at arbeidsgiver selv i større grad skulle kunne avgjøre hvilken fagkompetanse som trengs for de arbeidsoppgavene som skal utføres. Det er fremdeles et krav at stillingen må kreve faglært kompetanse. Regjeringen ville ikke åpne for ansettelser av faglærte personer i ufaglærte stillinger til lavere lønn enn det de egentlig har krav på etter kvalifikasjonene. Stortingsrepresentanten viser til UDIs rundskriv. Slik jeg ser det er rundskrivet i overensstemmelse med ordlyden i lov og forskrift og i tråd med den politikken regjeringen ønsker å føre når det gjelder rekruttering av faglært arbeidskraft til Norge.

Stortingsrepresentanten nevner barnehagesektoren spesielt og skriver at UDIs rundskriv begrenser faglært innvandring som er etterspurt i barnehager. Hun kjenner til avslag på søknader om oppholdstillatelse fra utlendinger med ”relevant faglig bakgrunn fordi den aktuelle stillingen (assistent) normalt ikke krever faglig kompetanse”. Jeg kommenterer ikke enkeltsaker, men kan generelt si at en virksomhet som ønsker å ansette en faglært må tilby vedkommende en stilling som krever faglært kompetanse, og ditto lønn.