Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1908 (2011-2012)
Innlevert: 10.09.2012
Sendt: 11.09.2012
Besvart: 18.09.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Er statsråden klar over at loven tolkes slik at personer uten fast opphold i riket ikke får den helsehjelpen de har krav på, og hva vil i så fall statsråden gjøre for å sikre at både lov og forskrift praktiseres likt i hele landet slik at personer uten fast opphold i riket får helsehjelp?

Begrunnelse

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket regulerer hvilke helse- og omsorgstjenester alle som oppholder seg i riket har krav på. Alle har etter denne forskriften rett til øyeblikkelig helsehjelp. I tillegg har alle, uansett oppholdstillatelse eller ikke, rett til helsehjelp som er helt nødvendig og som ikke kan vente uten fare for nært forestående død, varig sterkt nedsatt funksjonstilstand, alvorlig skade eller sterke smerter. Alle har også rett på psykisk helsevern dersom vedkommende er psykisk ustabil og utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse. I tillegg har alle rett på nødvendig helsehjelp før og etter fødsel, svangerskapsavbrudd etter bestemmelsene i abortloven og smittevernhjelp etter smittevernloven § 6-1. Hvilke sykdommer som regnes som allmennfarlig smittsom sykdom etter smittevernloven er regulert i lovens § 1-3 og forskrift om allmennfarlig smittsomme sykdommer.
Undertegnede er kjent med at det er stor ulikhet i hvordan forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket praktiseres. Hva som regnes som alvorlig skade eller sterke smerter er i stor grad et skjønnsspørsmål og er så vidt undertegnede kjenner til, ikke regulert nærmere. Undertegnede kjenner også til at personer som har krav på smittevernhjelp etter smittevernloven ikke får det, jf. forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer. Blant annet kjenner undertegnede til en person med hepatitt B og C virusinfeksjon som kun får vilkårlig behandling fordi behandlingen avhenger av hvilken lege som er på vakt.
Undertegnede mener en svært ulik praktisering på dette området både er lite rettssikkert, lite forutsigbart og uheldig med tanke på smittsomme sykdommer.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2 regulerer rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste og rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten m.m. Smittevernhjelp er å anse som en del av rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester, jf. smittevernloven § 6-1. Når det gjelder personer uten fast opphold i riket, er deres rett til helse- og omsorgstjenester, herunder helsehjelp, nærmere regulert i forskriften som det er vist til i spørsmålet fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande.

Jeg har ikke nærmere kjennskap til at loven tolkes slik at personer uten fast opphold i riket ikke får den helsehjelpen de har krav på. Pasientenes rettssikkerhet er ivaretatt ved at de eller deres representant kan klage til Fylkesmannen hvis de mener at rettighetsbestemmelsene ikke er overholdt, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klagen skal sendes til den som har truffet enkeltvedtaket eller avgjørelsen. Nærmere regler om klagens form og innhold, klagefrist m.m. er gitt i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7. I smittevernloven § 6-1 tredje ledd er det presisert at den som søker smittevernhjelp, kan påklage avgjørelsen til Fylkesmannen hvor han/hun mener feil er begått, og at pårørende også har slik klagerett.

Jeg viser også til at Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i fylket og med alt helsepersonell og annet personell i fylket som yter helse- og omsorgstjenester. I tilknytning til tilsynet skal Fylkesmannen gi råd, veiledning og opplysninger som medvirker til at befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester blir dekket,

jf. lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten (helsetilsynsloven) § 2. I tillegg skal enhver som yter helse- og omsorgstjenester etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter, jf. helsetilsynsloven § 3.