Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1909 (2011-2012)
Innlevert: 11.09.2012
Sendt: 13.09.2012
Besvart: 21.09.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Det har de siste dagene blitt avdekket nye opplysninger rundt bemanningssituasjonen på AHUS i forbindelse med AHUS sitt nye opptaksområde. Gjennom 2010 og 2011 ble det flere ganger stilt spørsmål om forsvarligheten bl.a. fra KrF. De opplysningene viser at en ikke har lykkes i planlegging eller gjennomføring av det nye opptaksområdet.
Hvilke konkrete tiltak planlegges for å sikre at bemanningssituasjonen er på et forsvarlig nivå slik at den faglige pasientsikkerheten ivaretas?

Begrunnelse

Det har kommet frem i media at AHUS manglet 750 stillinger i somatisk del før januar 2011. Disse skulle etter planen utlyses eksternt, men i ledelsesmøtet i Helse Sør-Øst ble den planlagte annonsekampanjen stoppet rett før den ble publisert. I ettertid har det hersket tvil om hvem det var som stoppet den aktuelle kampanjen, men det er klart at annonsekampanjen ble stoppet fra høyeste hold. Begrunnelsen skal visstnok være at man fryktet at AHUS ville ta høyt kvalifisert personell fra andre sykehus.
AHUS har den laveste gjennomsnittsalderen per ansatt i Helse Sør-Øst med 39,7 år. Til sammenligning er snittalderen ved Sørlandet sykehus HF 47,4 år. 1260 av 9000 AHUS-ansatte er mellom 20 og 29 år. 2700 av 9000 AHUS-ansatte er mellom 30 og 39 år. Assistentleger i slutten av sitt spesialiseringsforløp skal ha tiltrådt i overlegestillinger. Sett i lys av at det har kommet frem for lite bemanning og flere uheldige hendelser for pasientene, som også inkluderer feilmedisinering og dødsfall, må dette vurderes alvorlig. Fylkesmannen har konkludert med for lav bemanning etter gjennomgang av saken.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Akershus universitetssykehus HF (Ahus) overtok ansvaret for et pasientgrunnlag på 160 000 mennesker fra Oslo Universitetssykehus HF (OUS) fra1. januar 2011, og er nå Norges største akuttsykehus med ansvar for 460 000 innbyggere, med 8 500 ansatte. Sykehuset gjennomførte i 2010 og 2011 den største rekrutteringsprosessen noensinne i sykehussektoren. 1500 nye medarbeidere er rekruttert og har fått opplæring og innføring i nye rutiner. Ahus har hatt en krevende situasjon, men Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at sykehuset har arbeidet, og fortsatt arbeider målrettet for å sikre et forsvarlig og godt tilbud til pasientene.

Jeg har tidligere informert Stortinget om manglende bemanningsplaner ved OUS og de utfordringene dette medførte for Ahus med å rekruttere ansatte med rett kompetanse. Manglende bemanningsplaner førte til at koordineringen mellom nødvendige prosesser i OUS og Ahus ble svært utfordrende. På denne bakgrunn ba Helse Sør-Øst RHF om forpliktende styrevedtak fra Ahus og OUS, der det ble bekreftet at tidspunkt for overføringen var omforent og ville kunne skje på en betryggende måte for pasienter og ansatte. Slike vedtak ble gjort i begge styrene høsten 2010, jf. vedtak i sak 102/2010 i styret for Oslo universitetssykehus HF 30. september 2010 og sak 93/10 i styret for Akershus universitetssykehus 29. oktober 2010.

Det er viktig å presisere at første halvdel av 2011 var en svært krevende periode for Ahus i forhold til økt opptaksområde, samt økt antall nyansatte. I en avgrenset periode kan dette ha medført en økt belastning for de ansatte gjennom overtid, forskjøvede vakter og ekstern innleie.

Jeg er informert om at bemanningen nå er vurdert å være tilstrekkelig, og at de ansatte har rett og tilstrekkelig kompetanse.

Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om at de følger situasjonen ved Ahus nøye. Det er gjennomført konkrete tiltak og endringer fra 2011 til 2012, blant annet knyttet til pasientsikkerhet, pasientforløp, kompetansekartlegging og utvikling av ansatte, lederutvikling og ressursteam. Det er videre under utarbeidelse en strategisk utviklingsplan 2012-2016 som har til hensikt å sikre at helseforetaket til enhver tid har rett kompetanse.

Det er viktig at vi lærer av den omstillingsprosessen som er gjennomført. Det vil derfor bli gjennomført følgeforskning av omstillingene i hovedstadsområdet.